Намери партньор

Текстилна индустрия


ФИНАНСИРАНЕ НА МАЩАБНИ ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ

(безвъзмездна помощ)

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) ще финансира ключови трансгранични проекти от общ интерес (Projects of Common Interest PCI) за енергийна инфраструктура – за проучвания, анализи и развитие на инфраструктура.

ЗА КОГО:
 
Публични органи и предприятия, които са регистрирани в Европейския съюз, вкл. Украйна. Могат да участват и международни организации.

КАКВО:
 
Обявени са две покани за проекти в енергетиката – за инфраструктурни дейности и за проучвания. И по двете ще се подкрепят проекти от общ интерес, свързани с енергийната инфраструктура, които отговарят на общи и специфични критерии във връзка с тяхното трансгранично въздействие, пазарна интеграция, конкуренция, устойчивост. 

Двете покани са:

CEF-E-2023 PCI – Проучвания
 
Ще се финансират дейности, необходими за подготовка на проекти от общ интерес - картографиране, проучване за осъществимост, оценка, тестване, валидиране и др. мерки.

CEF-E-2023-PCI – Инфраструктура
 
Ще се финансират проекти за закупуване, доставка и внедряване на компоненти, системи и услуги (включително софтуер), разработка, изграждане и инсталационни дейности.

КОЛКО
 
Общият бюджет по двете покани е 750 000 000 евро.

КОГА

05.09.2023 г.
СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА LIFE ЗА 2023 г.

(безвъзмездна помощ)

Стартира приемът за 2023 г. по LIFE - европейска програма, която подкрепя проекти, свързани с опазването и възстановяването на околната среда и климата.

ЗА КОГО:
 
Могат да кандидатстват различни организации от страни членки на ЕС и държави, асоциирани по програма LIFE, включително държавни органи, общини, нестопански организации, малки и средни предприятия, големи компании, образователни и научни институти и др.

КАКВО:
   Отворени за кандидатстване са 13 покани, които финансират разнообразни мерки за намаляване замърсяването на околната среда, опазване на различни животински и растителни местообитания, разработването на планове и стратегии за смекчаване последствията или адаптиране към климатичните промени, мерки за кръгова икономика, спомагане за приемането на законодателни инициативи, които да премахнат пречките и улеснят различни аспекти от опазването на околната среда, намаляване на емисиите на парникови газове и др.

Покани на фокус:

Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus (LIFE-2023-SAP-ENV-ENVIRONMENT) (Кръгова икономика, ресурси от отпадъци, въздух, вода, почва, шум, химикали, Баухаус)
Проектите по тази покана трябва да покрият някоя от следните тематики: кръгова икономика и отпадъци, въздух, вода, почва, шум, химикали, новия Баухаус. Мерките трябва да са насочени към пречистване и поддържане на качеството на гореспоменатите природни ресурси, намаляване на шума в урбанизираните райони, намаляване на влиянието на химикали върху околната среда и др.
 Бюджет: общо 74 000 000 евро като се очаква да се финансират 31 проекта (между 2 млн. евро и 10 млн. евро на проект). Финансирането е до 60% от разходите.
 
Краен срок за кандидатстване- 06.11.2023 г.
ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

(безвъзмездна помощ)

Мярката предвижда да подпомогне земеделските стопани за закупуване на материални и нематериални активи, които да подобрят опазването на околната среда, да въведат иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, както и за автоматизиране на работните процеси.

ЗА КОГО:
 
- Микро, малки и средни предприятия или физически лица, които са регистрирани като земеделски стопани, вкл. и за предходната стопанска година –2021/2022.
   - Групи или организации на производители на земеделска продукция, признати от министъра на земеделието, в които членовете са само земеделски стопани.

КАКВО:
 
Финансират се предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ), които подобряват цялостната дейност на земеделските стопанства чрез мерки за опазване на околната среда (намаляване на вредните емисии и отпадъците, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и др.).

По мярката може да се подпомогне закупуването на различни машини и оборудване, свързани с модернизацията на производствените процеси в растениевъдството и животновъдството – подготовка на продукцията за продажба, съхранение, оползотворяване на отпадъците, производство на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за собствено потребление и др.

КОЛКО:
   Безвъзмездното финансиране за един проект е между 30 хил. лв. и 1 млн. лв.

КОГА:
 
Процедурата е в процес на обществено обсъждане като индикативната дата за обявяване е 31.05.2023 г.
МЕНТОРСКА ПРОГРАМА ЗА РАСТЕЖ

(безвъзмездна помощ)

Endeavor приема заявления за участие в новата си менторска програма.

ЗА КОГО:
 
Микро, малки и средни предприятия от цялата страна и от всички сфери на икономиката. Те следва:
- да имат не повече от 150 работници и служители;
- да имат вече доказал се на пазара продукт или услуга;
- да са реализирали оборот от поне 200 000 лв. за 2022 г.;
   - бизнесът им да e с потенциал за глобален растеж.

КАКВО:
 
Бизнеси, които вече са преминали ранната фаза на своето развитие и са в началото на разрастване на дейността си, имат възможност да се включат в 4-месечна менторска програма за подобряване на уменията си в областта на:
- управление на организацията;
- маркетинг;
- продажби;
   - бизнес планиране и набиране на капитал.

КОЛКО:
 
Фирмите ще получат нефинансова подкрепа под формата на участие в специализирани обучения. Ще имат и достъп до помощ от ментори, които ще споделят с тях своята експертиза.

КОГА е срокът:
 
30.04.2023 г.ФИНАНСИРАНЕ ЗА ФИРМИ, ОТЛИЧЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИТЕ

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
 
Малки и средни предприятия (МСП) от България и Европейското икономическо пространство, чиито проекти са отличени с Печат за високи постижения по програми „Хоризонт 2020" (2014 – 2020 г.) и „Хоризонт Европа" (2021 – 2027 г.), но не са получили финансиране.

КАКВО:
   Процедурата има за цел да осигури национално финансиране за изпълнение на иновационни проектни предложения от МСП, получили знака за качество Печат за високи постижения от Европейската комисия по конкурсите на Европейския съвет по иновациите при кандидатстване по програми Хоризонт 2020 или Хоризонт Европа. Ще се подпомагат проекти за иновационни дейности, вкл. демонстрация на технология, прототипиране и демонстрация на системно ниво, научноизследователска и развойна дейност, управление на интелектуалната собственост и др. Приоритет ще имат проекти в областта на зелените и цифровите технологии.

КОЛКО:
   Максималната сума на безвъзмездната помощ за едно предприятие e 4 889 575 лв.

КОГА:
Настоящата процедура е с краен срок 12.05.2023 г.
Ще бъдат отворени последващи процедури като индикативните дати са:
- от 11.12.2023 г. до 19.01.2024 г. и
   - от 18.10.2024 г. до 22.11.2024 г.АКСЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА ЗА СТАРТЪПИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
   Млади компании с дейност в сферата на хранителните технологии (foodtech) с напреднал или готов прототип на продукт или услуга.

КАКВО:
   Акселераторската програма Future Verticals ще се проведе от юни до септември. Тя ще подкрепи участниците чрез програма за иновации, мрежа от ментори, възможности за инвестиции и тестване в реална среда.

КОЛКО:
   Проектите с най-висок пазарен потенциал ще получат финансиране между 20 000 и 200 000 евро от инвестиционния партньор на акселератора, фонда за рисков капитал Vitosha Venture Partners.

КОГА е срокът:
  06.05.2023 г.
СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

(безвъзмездна помощ)

ЗА КОГО:
 
Работодатели, желаещи да наемат хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

КАКВО:
 
Целта на поканата е да насърчи и подпомогне работодателите да създадат условия за заетост на хората с трайни увреждания в обичайна среда.
Финансирането се предоставя по четири отделни компонента:
1. достъп до работните места
2. приспособяване на работни места
3. оборудване на нови работни места
   4. квалификация и преквалификация за професионално и служебно развитие.

КОЛКО:
 
Помощта по различните компоненти е до 20 000 лв.

КОГА:
 
30.09.2023 г.ПОДКРЕПА ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ОТ ПРОГРАМАТА ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ

Новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) ще финансира проекти за развитие на Центровете за върхови постижения (ЦВП), Центровете за компетентност (ЦК) и националните Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ). По този начин ще се създаде възможност за бизнеса да ползва техните услуги, да работи с информационната инфраструктура и с водещи изследователи от научните организации и висшите училища.

През 2023 г. се очаква отварянето на 3 процедури за посочените центрове и хъбове, чиито проекти ще бъдат от полза за българския бизнес. В допълнение ще се обяви и процедура за предоставяне на ваучери за съвместни иновационни дейности на МСП и научни организации.

Ваучерна схема за МСП в сътрудничество с науката– ваучери за МСП за внедряване на научни разработки чрез сътрудничество с ЦВП, ЦК, научна инфраструктура, научно изследователски организации и висши училища. Финансирането е в размер на 85%, като безвъзмездната помощ ще е между 10 000 лв. и 40 000 лв. за един ваучер.

Предстои прием от ноември 2023 г. до февруари 2024 г.

Развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност – внедряване на технологии, трансфер на знание и скъсяване на пътя от проучванията до иновациите.

Предстои прием от юни 2023 г. с три крайни срока – септември 2023 г., декември 2023 г. и март 2024 г.

Финансиране за избрани от Европейската комисия ЕЦИХ – МСП и публичния сектор, свързан с иновационна дейност, ще могат да се възползват от услугите на създадените четири ЕЦИХ по проекти с финансиране от Европейската комисия (ЕК).

Предстои прием от март до май 2023 г.

Финансиране за ЕЦИХ, отличени с „Печат за високи постижения“ – МСП и публичния сектор, свързан с иновационна дейност, ще могат да се възползват от услугите на осем ЕЦИХ, отличени с „Печат за високи постижения“ по програма Цифрова Европа.

Предстои прием от април до юни 2023 г.

Програмата предвижда финансиране за публичния сектор за дейности, свързани със защита на данните и киберсигурност. Поканите ще бъдат насочени към конкретни бенефициенти – Министерство на електронното управление (МЕУ), Администрациите по Закона за киберсигурност (чл. 16, ал. 1 и чл. 18), Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.
ПОМОЩ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО ЧРЕЗ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

ЗА КОГО:
 
- Микро малки и средни предприятия (МСП) от IT сектора (доставчик на технологии);

- МСП или големи фирми от производствената сфера (краен потребител).

Кандидатства се в партньорство между две или повече организации от поне две държави. Кандидатите, трябва да са базирани в ЕС или в държава, асоциирана по програмата за Единен пазар*. Поне единия кандидат трябва да е базиран в някоя от следните държави: Белгия, Франция, Италия или Румъния.

* Асоциираните по програмата държави са: Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

КАКВО:
 
Поканата на евроклъстер DREAM е насочена към проекти, които предвиждат приложение на дигиталните технологии в производствена среда с цел да се подпомогне прехода към по-зелено и екологично производство, включващо по-ефективно използване на ресурсите (енергия, вода, суровини, материали и управление на отпадъците).

Единият от кандидатите (доставчикът на технологии) осигурява нужната технология на своя проектен партньор (крайния потребител) с цел да се увеличи ресурсната ефективност в производствените процеси.

КОЛКО:
 
Максималното финансиране за един проект е 30 000 евро.

КОГА:

25.05.2023 г.ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МАЛКИТЕ ОБЩИНИ

Информация за отворени покани за кандидатстване, обявявани от т.нар. местни инициативни групи (МИГ), чрез които се финансират проекти в малките общини.

По всяка от поканите могат да кандидатстват само организации, които развиват дейност на територията на съответната община, сред които фирми (основно малки и средни предприятия), земеделски стопани, нестопански организации (НПО), културни институти, самите общински администрации и др.

В момента има 48 отворени покани за:

Развитие на туристическа инфраструктура - в общините Самоков, Панагюрище, Стрелча, Лесичово, Елена, Златарица, Минерални бани и Черноочене, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Троян, Априлци, Угърчин, Белово, Септември, Велинград, Струма, Симитли, Кресна, Струмяни, Костинброд, Своге, Тутракан, Сливо Поле. Могат да кандидатстват НПО, както и съответните общини.

Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти - в общините Момчилград, Крумовград, Главиница, Ситово, Елена, Златарица, Нова Загора, Завет, Кубрат, Добричка, Елхово, Болярово. Могат да кандидатстват земеделски стопани, групи/организации на производители на земеделски продукти, както други фирми.

Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура - в общините Ябланица, Правец, Стамболово, Кърджали, Завет, Кубрат, Брезово Братя Даскалови, Панагюрище, Стрелча, Лесичово, Гълъбово, Опан, Дряново, Трявна, Котел, Сунгурларе, Върбица, Минерални бани, Черноочене Перущица, Родопи, Костинброд, Своге, Берковица, Годеч, Куклен, Асеновград; Могат да кандидатстват НПО, съответните общини, ВиК оператори, читалища.

Инвестиции в земеделски стопанства - в общините Елена, Златарица, Тутракан, Сливо поле, Стамбулово, Кърджали Ябланица, Правец, Елхово, Болярово, Завет, Кубрат, Исперих, Белене и Никопол. Могат да кандидатстват земеделски стопани, групи/организации на производители на земеделски продукти, както други фирми.

Развиване на неземеделски дейности в малките общини - в общините Тервел, Крушари, Стамболово, Кърджали, Тутракан, Сливо поле, Берковица, Годеч, Аврен, Белослав, Добричка, Исперих, Елхово, Болярово, Раковски, Луковит, Роман. Могат да кандидатстват земеделски стопани, микропредприятия, както и физически лица, регистрирани по Закона на занаятите.

Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти - в общините Баните, Лъки, Чепеларе, Луковит, Роман, Берковица, Годеч; Могат да кандидатстват МСП, физически лица, общините, горски стопани и собственици.

Финансовият ресурс и крайните срокове за кандидатстване са различни както по отделните мерки, така и за всяка отделна община. Повече информация може да 


видите на страницата на съответната МИГ.
ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ НА БАЗАТА НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ИЛИ МАШИННО ОБУЧЕНИЕ

ELSA (European Lighthouse on Safe and Secure AI) е разрастваща се мрежа от европейски експерти по изкуствен интелект и машинно обучение, която популяризира разработването и внедряването на модерни решения на базата на тези технологии.

ЗА КОГО:
 
Малки и средни предприятия (МСП), базирани в ЕС или в държава, асоциирана по програма Хоризонт Европа.

КАКВО:
 
ELSA ще избере проекти на МСП, които разработват иновативни услуги и/или приложения на базата на изкуствен интелект в някоя от следните области:
- Здравеопазване;
- Автономно шофиране;
- Роботика;
- Медийни анализи;
   - Извличане на информация от документи.

Проект извън гореописаните области също може да бъде финансиран, стига да има връзка с изкуствен интелект/машинно обучение и да се отнася до обществен или икономически проблем с голямо въздействие.

КОЛКО:
 
От всички подадени проектни предложения ще бъдат избрани до 6 проекта, които ще получат финансиране от максимум 60 000 евро.

КОГА:
 
31.05.2023 г.ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИНОВАЦИИ В СЕКТОРИТЕ МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ, ИНДУСТРИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО И АВИАЦИЯ

Подкрепя се въвеждането на иновации чрез три ключови технологии - фотоника, усъвършенствани материали и усъвършенствано производство.

ЗА КОГО:
 
Малки и средни предприятия (МСП), както и големи фирми от държави-членки на ЕС.

Кандидатства се в консорциум от поне две МСП от две различни държави от ЕС или едно МСП и една голяма компания от две различни държави.

КАКВО:
 
В рамките на европейската инициатива PIMAP4Sustainability се подкрепят проекти, които се фокусират върху решения за приложението на определени ключови технологии (фотоника, усъвършенствани материали и усъвършенствано производство) в три различни сектора (металообработване, индустриално производство и авиация).

Допустими за финансиране са разработването на прототипи, тестването на иновативните решения в реална среда и др.

КОЛКО:
 
Финансирането за един проект може да бъде максимум 60 000 евро.

КОГА:
03.05.2023 г.ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТВОРЕН УЕБ ИНДЕКС

Целта е да се изгради екосистема за отворена европейска инфраструктура за уеб търсене и анализ (European Open Web Search and Analysis Infrastructure, OWSAI).

ЗА КОГО:
 
- Високотехнологични малки и средни предприятия или стартъпи, които се занимават с разработване на уеб технологии или софтуер.

- Физически лица (иноватори, изследователи към университети или изследовартелски центрове).

КАКВО:
 
OpenWebSearch.eu има за цел да изгради и пилотно да въведе правно съобразен отворен уеб индекс като европейска инфраструктура. За целта се търсят екипи, които да допринесат за това под формата на проучвания за законодателните и икономически аспекти на отворените уеб търсения, както и концепции за законосъобразно събиране и обработване на данни.

Поканата е разделена на две теми:

- Тема 1: Концептуални изследвания на правните или икономическите аспекти на отворените пространства за търсене;

- Тема 2: Технически подходи за придобиване на данни в съответствие със закона като се отчитат съществуващите ограничения

КОЛКО:
 
По Тема 1: между 25 000 и 75 000 евро за проект;

По Тема 2: между 60 000 и 120 000 евро за проект.

КОГА:
 
28.04.2023 г.РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ КОМПАНИИ

ЗА КОГО:
 
Малки и средни предприятия в сферата на био, медицински технологии и цифрово здравеопазване.

КАКВО:
 
Програмата EIT Health Bridgehead финансира фирми, които искат да израснат на европейския пазар. Фирмите ще бъдат подпомогнати като бъдат насочени към инкубатори и акселератори от мрежата на EIT Health, които ще ги подкрепят в процеса на планиране за излизане на нови пазари, запознаване със законовата рамка на съответната държава и за намирането на нови партньори и клиенти.

КОЛКО:
 
Одобрените кандидати ще получат 25 000 безвъзмездна помощ.

КОГА:
 
02.05.2023 г.
НОВ ПРИЕМ НА ФОНДА ЗА МСП ОТ КРУМОВГРАД, ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА
 
(безвъзмездна помощ)

„Фондът за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес" откри втория прием за 2023 г. за общините Крумовград, Челопеч, Чавдар и Златица.
ЗА КОГО:
   - 
Микро-, малки и средни предприятия (МСП);
   - Физически лица - предприемачи, лица упражняващи свободни професии, земеделски производители, занаятчии.

Кандидатите следва да имат регистрация на територията на общините Крумовград, Челопеч, Чавдар или Златица.

КАКВО:
Подкрепят се проекти, които имат за основна цел разкриване на устойчиви работни места и са насочени към:
- стартиране на нов бизнес;
- разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
- наемане на нови служители;
- въвеждане на продукти и услуги, които не са били произвеждани от предприятието до момента.

 
КОЛКО:
Финансирането за един проект е:
- до левовата равностойност 200 000 евро - за община Крумовград.
   - до 80 000 лв. - за общините Челопеч, Чавдар и Златица.

КОГА е срокът:
- 24.03.2023 г. - за общините Челопеч, Чавдар и Златица.
   - 07.04.2023 г. - за община Крумовград.

ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
 
(безвъзмездна помощ)

Помощта от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) е за земеделски стопани по две отделни мерки:

застраховане на земеделска продукция;

помощ във връзка с войната в Украйна.

ЗА КОГО:
   По мярката за застраховане на земеделска продукция могат да кандидатстват 
малки и средни предприятия(МСП), регистрирани като земеделски стопани.

По мярката във връзка с войната в Украйна могат да кандидатстват:

Регистрирани земеделски стопани от България, които отглеждат пчелни семейства, както и производители на ягоди или малини (оранжерийно производство) - подмярка 22.1.

Малки и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти - подмярка 22.2.

КАКВО:
 Застраховане на земеделска продукция: ДФЗ предоставя финансовата подкрепа за производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени, зърнени, маслодайни култури и тютюн, които желаят да застраховат продукцията си. Помощта се предоставя под формата на застрахователна премия по застрахователна полица, при застраховане на селскостопанската продукция срещу неблагоприятни климатични събития (слана, бури, градушка, заледяване и др.).

 Помощ във връзка с войната в Украйна: ДФЗ цели да спомогне за преодоляване на пазарните дисбаланси, да осигури продоволствената сигурност и непрекъснатост на стопанската дейност на кандидатите.

 
КОЛКО:
 Застраховане на земеделска продукция: до 195 лв./ха (за плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури или тютюн) и до 21 лв./ха (за зърнени и маслодайни култури).

 Помощ във връзка с войната в Украйна: до 29 337 лв. (по подмярка 22.1) и до 100 000 лв. (по подмярка 22.2).

КОГА е срокът:
   По подмярка 22.1: от 08.03.2023 г. до 17.03.2023 г.;
   По подмярка 22.2: от 08.03.2023 г. до 15.03.2023 г.;
   За застраховане на земеделска продукция: 09.06.2023 г.

СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ В ТУРИЗМА
 
(безвъзмездна помощ)

Поканата е в подкрепа на стремежа за дигитализация на туристическата екосистема, както и за постигането на по-широко използване на данни при взимането на решения в сектора.

 
ЗА КОГО:
   - Организации за подкрепа на бизнеса (бизнес инкубатори/акселератори, стартъпи, университети, изследователски центрове, търговско-промишлени палати и други организации с капацитет и опит в оказването на услуги на 
МСП);

- Организации за управление на туристически райони;

- Фирми;

- Международни организации.

Кандидатстването се извършва в консорциум от 4 до 7 организации, които да са от 3 до 5 различни държави от ЕС.

КАКВО:
   Поканата е в подкрепа на стремежа за дигитализация на туристическата екосистема.

Общата цел по поканата е да се извършат подготвителни и проучвателни дейности по създаването и започването на дейност на самостоятелен транснационален център по компетентност (хъб на знанието) за туризма. Неговата роля ще бъде да подпомага и разширява процеса по управление на различните туристически дестинации в ЕС въз основа на подход, базиран на събирането, обработването и управлението на масиви от данни, които да служат на съответните организации за управление на туристически райони при изготвянето на стратегии и вземането на решения.

КОЛКО:
   Общият бюджет по поканата е 3 000 000 евро, с които ще се финансира един проект.

КОГА:
   26.04.2023 г.
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЧРЕЗ РОБОТИКА И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
 
(безвъзмездна помощ)

EARASHI (Embodied AI/Robotics Applications for a Safe, Human-oriented Industry; Вградени приложения за изкуствен интелект/роботика за безопасна, ориентирана към човека индустрия) е инициатива, която подпомага проекти свързани с подобряването на работните условия в производството чрез системи за изкуствен интелект и роботика.

 
ЗА КОГО:
 
Микро, малки, средни предприятия и стартъпи.

Кандидатите трябва да са базирани в държава от ЕС или държава, асоциирана по програма Хоризонт Европа.

КАКВО:
   Приемат се проектни предложения за разработване на решения за подобряване на условията за труд в производството чрез използване на изкуствен интелект и роботика.

Всяко проектно предложение трябва да се стреми да реши едно от десетте предизвикателства на EARASHI, които са свързани с разработването на роботизирана помощ за автоматизацията на повтарящи се движения, сглобяване на детайли или повдигане на тежки товари, мониторинг на стреса на работното място, оптимизиране на вътрешнозаводската логистика, използване на изкуствен интелект за решаване на сложни проблеми свързани с производствените процеси и др.

КОЛКО:
   Финансирането за един проект е до 200 000 евро.

КОГА:
   12.05.2023 г.
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ДИГИТАЛНАИДЕНТИЧНОСТ
 
(безвъзмездна помощ)

Поканата е по проект TRUSTCHAIN и е насочена към фирми и организации, които имат опит с разработка на софтуер, мрежова сигурност и др.

 
ЗА КОГО:
   - университети и изследователски центрове;

- нестопански организации;

микро, малки и средни предприятия (МСП);

- големи компании;

- екип съставен от физически лица.

КАКВО:
   Приемат се проектни предложения, които могат да дефинират, подобрят и/или разработят нови системи и приложения за дигитална идентичност (digital identity).

Търсят се разработки за изготвяне на рамка за децентрализирано управление на идентичността, създаване на протоколи за оценяване на надеждността на такива решения, системи за издаване и управление на децентрализирани идентификатори, процеси за внедряване на системи за дигитална идентичност в различни сектори (банки, болници, университети и др.).

КОЛКО:
   Общият бюджет по поканата е 1 755 000 евро и ще бъде разпределен за максимум 15 одобрени проекта.

КОГА:
   10.04.2023 г.
МАЛКИ ПРОЕКТИ ЗА ИНОВАЦИИ В ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ
 
(кредити и гаранции)

Innovation Small Calls е нов пилотен механизъм на EIT Urban Mobility за подкрепа на иновации в сферата на енергията, логистиката и цифровизацията в контекста на градската мобилност.

 
ЗА КОГО:
 
Малки и средни предприятия, които са регистрирани преди не повече от 10 г. и имат минимум 3 служители.

КАКВО:
Поканата за малки проекти за иновации (Innovation Small Calls) финансира два типа проекти за иновации за градска мобилност:
- Разработване на нов продукт/услуга/решения за съществуващи клиенти ИЛИ,
   - Значително подобряване на съществуващ продукт/услуга/решения за разширяване в нов промишлен сектор или нова географска област.

Темите в които трябва да попадат иновациите са:
- Мобилност на бъдещето - нови услуги и технологии, които променят начините, по които живеем, работим и се движим.
- Устойчива градска логистика на товарния транспорт – транспорт на стоки, доставка на колетни пратки, строителни материали до строителни обекти, битови и търговски отпадъци.
   - Мобилност и енергия – замяна на двигателите с вътрешно горене с по-чисти решения за задвижване, зареждане / презареждане, решения за горива.

КОЛКО:
   59 500 евро, което представлява 70% от стойността на проекта.

КОГА:
   25.03.2023 г.
ГАРАНЦИОННА СХЕМА ОТ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК И НАЦИОНАЛНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
 
(кредити и гаранции)

УниКредит Булбанк и Националният гаранционен фонд (НГФ) подписаха поредно споразумение за осигуряване на гаранции по инвестиционни и оборотни кредити на микро, малки и средни предприятия.

 
ЗА КОГО:
 
Микро, малки и средни предприятия от България. Финансиране могат да получат както действащи предприятия за разрастване на своята дейност, така и стартиращи компании и такива с кратка бизнес история.

КАКВО:
   Гаранционната схема цели да улесни достъпа на фирмите до кредитен ресурс, като намали значително изискванията за обезпечение. Гаранцията от НГФ ще покрива инвестиционни и оборотни кредити, като ще допълва обезпеченията по тях.

Гаранцията може да се ползва и при заеми за проекти, съфинансирани по оперативните програми на Европейския съюз. Ще се насърчава също и изграждането на собствени ВЕИ за нуждите на бизнеса.

КОЛКО:
   Гаранция до 50% от размера на кредита, но не повече от 1 млн. лв.

КОГА:
   До изчерпване на финансовия ресурс.

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
 
(безвъзмездна помощ)

Открита за кандидатстване е процедурата по Плана за възстановяване и устойчивост за изграждане на източници за производство на възобновяема ел. енергия (ВЕИ) за собствено потребление и локални съоръжения за нейното съхранение.

 
ЗА КОГО:
 
-Микро, малки и средни предприятия(до 250 души персонал);
 
- Малки дружества със средна пазарна капитализация(т.нар. “small mid-caps”, с персонал над 250 и до 499 души);
   - Дружества със средна пазарна капитализация (т.нар. “mid-caps”, с персонал над 499 и до 1500 души, според изведената дефиниция в ПВУ).

Кандидатите трябва да са регистрирани преди 31.12.2019 г. Има изискване и за минимален оборот за 2021 г., в зависимост от типа предприятие.

КАКВО:
   Фирмите могат да кандидатстват за изграждане на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични системи) за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Капацитетът на инсталираната мощност по конкретен проект може да е до максимум 1 MW, a локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) да позволяват съхранението на 100% от инсталираната мощност за минимум 1 час (алтернативно са допустими батерии, които позволяват съхранението на 50% от инсталираната мощност за минимум 2 часа, както и батерии, които могат да съхраняват 25% от мощността за минимум 4 часа).

Фотоволтаичните системи и батериите следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради.

Проектите трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а ако не е собственик - същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху него.

КОЛКО:
   Общият бюджет на процедурата е 200 млн. лева.

Безвъзмездната финансова помощ (БФП) за едно предприятие може да е между 75 000 лв. и 1 000 000 лв. Размерът на съфинансирането по проекта зависи и от допълнителни фактори:
- място на изпълнение на инвестицията;
- категорията на предприятието;
   - реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за определен период.

КОГА:
   Срокът за подаване на проектите е до 15.05.2023 г., 16:30 ч.
ОГРАНИЧЕНА ПОКАНА ЗА ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФИРМИТЕ
 
(безвъзмездна помощ)

Поканата е по Норвежкия финансов механизъм и е насочена към финансиране на проекти в направление "Зелена иновация в индустрията".

 
ЗА КОГО:
   Български фирми (предимно 
микро, малки и средни предприятия), които вече са получавали финансиране за проект по програма „Бизнес развитие, иновации и МСП“ на Норвежкия финансов механизъм за програмния период 2014-2021.

КАКВО:
   Финансират се проекти, коитоподпомагат разработването и внедряването на иновативни зелени технологии/продукти, процеси и решения, които са нови за предприятието, в което ще се прилагат, както и комерсиализацията на зелени продукти или услуги, които са нови за пазара.

КОЛКО:
   Безвъзмездната финансова помощ за един проект е между 100 000 и 300 000 евро.

КОГА:
  16.03.2023 г.
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Министерството на земеделието стартира национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

Земеделските стопани ще бъдат запознати с условията за прилагането на инструментите по него и с това какви възможности предстоят. Срещите ще се проведат на живо по региони на следните дати:


    - 14.02.23 г. от 11 ч. в Хасково за земеделски стопани от областите Стара Загора, Кърджали и Хасково; Зала „Хасково“, пл. „Общински“ №1,  в сградата на Община Хасково;

 - 15.02.23 г. от 11 ч. в Пловдив за земеделски стопани от областите Пазарджик, Смолян и Пловдив; Аулата на Аграрен университет Пловдив, бул. „Meндeлeeв“ № 12;

 - 16.02.23 г. от 11 ч. в Благоевград за земеделски стопани от областите Кюстендил, Перник, София град, София област и Благоевград; Зала „22-ри септември“, пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ № 1, сградата на Общинския съвет Благоевград.

Не е необходима предварителна регистрация. Земеделските стопани имат възможност да задават въпроси и предварително на мейл: vaprosi_mzm@mzh.government.bg
ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
   
(безвъзмездна помощ)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви старта на процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ за енергийно обновяване на сгради в предприятия от сферата на производството, търговията, услугите и туризма.

ЗА КОГО:
    -
Микро-, малки и средни предприятия (МСП);
    - големи предприятия

Кандидатите трябва да са регистрирани преди 31.12.2019 г. и да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 г. в следните размери: поне 70 000 лв. (за микропредприятие), поне 150 000 лв. (за малко предприятие), поне 650 000 лв. (за средно предприятие) или поне 3 500 000 лв. (за голямо предприятие).

КАКВО:
   Предоставя се финансова подкрепа за изпълнение на мерки за устойчиво енергийно ефективно обновяване на сгради в сферата на производството (Компонент 1), търговията, услугите и туризма (Компонент 2), които са собственост на кандидатите.

Цели се постигане на следните резултати:

- Подобряване енергийните характеристики на сгради чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;

- Достигане на клас на енергопотребление „B“ за сградите на предприятия от сферите на търговията, услугите и туризма (Компонент 2). Сградите от сферата на производството (Компонент 1) нямат изискване за достигане на определен клас енергопотребление;

- Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект;

- Намаляване на разходите за енергопотребление.

КОЛКО:
   Минимален и максимален размер на финансирането за един проект:

- за микро предприятия – между 35 000 лв. и 100 000 лв.

- за малки предприятия – между 35 000 лв. и 300 000 лв.

- за средни предприятия – между 100 000 лв. и 500 000 лв.

- за големи предприятия – между 100 000 лв. и 1 500 000 лв.

КОГА е срокът:
   15.06.2023 г.
НОВ ПРИЕМ НА ФОНДА ЗА МСП ОТ КРУМОВГРАД, ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР, ЗЛАТИЦА
 
(безвъзмездна помощ)

„Фондът за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес" откри първия прием за 2023 г. за общините Крумовград, Челопеч, Чавдар и Златица

ЗА КОГО:
   - 
Микро-, малки и средни предприятия (МСП);
   - Физически лица - предприемачи, лица упражняващи свободни професии, земеделски производители, занаятчии.

Кандидатите следва да имат регистрация на територията на общините Крумовград, Челопеч, Чавдар или Златица.

КАКВО:
   Подкрепят се проекти, които имат за основна цел разкриване на устойчиви работни места и са насочени към:

- стартиране на нов бизнес;
- разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
- наемане на нови служители;
   - въвеждане на продукти и услуги, които не са били произвеждани от предприятието до момента.

КОЛКО:
Финансирането за един проект е:
- до левовата равностойност на 200 000 евро - за община Крумовград;
   - до 80 000 лв. - за общините Челопеч, Чавдар и Златица.

КОГА е срокът:
- 10.02.2023 г. - за община Крумовград ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2023
 
(безвъзмездна помощ)

От началото на тази година има ново изискване към земеделските стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане в кампанията по Директни плащания 2023.

Всички земеделски производители, които искат да се включат в кампанията следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги на Държавен фонд Земеделие.

Регистрацията може да се извърши онлайн или на място в Областните дирекции на ДФЗ.

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД
 
(безвъзмездна помощ)

Фонд "Условия на труд" ще продължи да подпомага бизнеса в усилията му за подобряване на работната среда и през 2023 г.

ЗА КОГО:
   Предприятия от България – 
МСП и големи фирми, от всички сектори на икономиката.

КАКВО:
   Финансират се проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия, свързани със реконструкция и модернизация, внедряване на нови и съществуващи технологии и съоръжения, изграждане на системата за предотвратяване на рискове на работното място, подобряване на санитарно-хигиенните условия, обезопасяване на машините и съоръженията и др.

КОЛКО:
   Безвъзмездната помощ е до 100 000 лв., но не повече от 30% от стойността на проекта.

КОГА е срокът:
   В рамките на текущата 2023 година.
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЦИФРОВИ БЛИЗНАЦИ ВЪВ ФИРМИТЕ
 
(безвъзмездна помощ)

В рамките на проект CHANGE2TWIN е публикувана втора покана за финансиране на проекти с цел създаване на цифрови близнаци на продукти в производствените фирми.

ЗА КОГО:
   МСП и 
фирми със средна пазарна капитализация от производствения сектор от държавите-членки на ЕС (вкл. България) и др.

КАКВО:
   Компаниите могат да кандидатстват за т.нар. ваучер за внедряване (Deployment voucher), чрез който да създадат "
цифров близнак" на свой продукт (идентичен виртуален модел на даден физически обект). С тази технология могат да се извършват редица дейности, които подпомагат производството на даден продукт: дизайн, мониторинг, оптимизация, диагностика и др.

КОЛКО:
   Одобрените при кандидатстването фирми ще получат финансиране до 90 000 евро.

КОГА е срокът:
   Краен срок за кандидатстване: 16.04.2023 г.
ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
 
(безвъзмездна помощ)

Малките и средни предприятия, които желаят да се възползват от финансиране под формата на ваучери за услуги по интелектуална собственост, вече могат да подават заявления пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Припомняме, че може да се кандидатства за два типа ваучери:
    - Ваучер 1: Предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на национално ниво.
    - Ваучер 2: Регистрация на търговска марка и дизайн, на национално, регионално, европейско и международно ниво.

Срокът за кандидатстване е до 08.12.2023 г. или до изчерпване на финансовия ресурс.

Очаква се в средата на февруари да стартира прием на заявления и за другите два типа ваучери:
    - Ваучер 3: Кандидатстване за регистрация на национални и европейски патенти.
    - Ваучер 4: Заявки за регистрация на нови сортове растения на ниво ЕС.

ПОМОЩ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МСП
 
(безвъзмездна помощ)

Проект SURE 5.0 подкрепя  МСП от дадени производствени сектори за постигане на дигитална трансформация.

 
ЗА КОГО:
   МСП от производствения сектор, които работят в сферите транспорт (автомобилен, железопътен и/или воден), електроника (производители на оптични и електронни продукти, както и компютри), космическа индустрия и отбрана.

КАКВО:
   SURE 5.0 е акселераторска програма, която се състои от две фази. Във всяка от фазите ще бъде оказана подкрепа на малки и средни фирми да осъществят дигитална трансформация и преход към Индустрия 5.0 чрез внедряване на модерни технологии, постигане на устойчивост, социални иновации и др.

КОЛКО:
   Фирмите, които достигнат до Фаза 2, ще получат директно финансиране от максимум 50 000 евро за осъществяване на изготвен по програмата план за преход към Индустрия 5.0.

КОГА е срокът:
  Срок за кандидатстване: 01.03.2023 г.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОЛЕКОТЕНИ МАТЕРИАЛИ В ИНДУСТРИЯТА
 
(безвъзмездна помощ)

По проект AMULET се набират проекти, които да решат проблеми от автомобилната, космическата, енергийната и строителната индустрии.

 
ЗА КОГО:
   Консорциум от 2 или 3 
малки и средни предприятия (за предпочитане от различни държави), които са базирани в ЕС, Великобритания и още няколко държави, вкл. от Балканите.

КАКВО:
   AMULET е проект, който цели да увеличи приложимостта на олекотени материали в следните четири индустрии: автомобилната, космическата, енергийната и строителната.

Разработките следва да са на основата на:
- композитни материали на базата на полимер;
   - леки метални сплави; или
   - композитни материали с керамична матрица.

Консорциумите-кандидати трябва да изберат едно от предварително определените по проекта предизвикателства и да заложат в своето проектно предложение дейности за неговото решаване. Крайната цел е пазарна реализация.

КОЛКО:
   Максималният 
грант за един проект е 120 000 евро, като едно МСП не може да получи повече от 60 000 евро. Всеки проект преминава през различни фази.

КОГА е срокът:
   22.03.2023 г.
НОВ ФИНАНСОВ ПРОДУКТ ОТ ББР В ПОМОЩ НА МСП ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СЕКТОР
 
(безвъзмездна помощ)

Българската банка за развитие подпомага малките и средни фирми в придобиването на производствени машини и оборудване чрез финансиране под формата на лизинг.

ЗА КОГО:
 
Микро-, малки и средни компании от производствения сектор, преработващата и хранително-вкусовата промишленост, печатарската индустрия и здравеопазването.

КАКВО:
   Кандидатства се за лизинг, който да се използва за придобиването на машини и оборудване, които да подобрят ефективността на производствените процеси, разширят асортимента от предлагани продукти и др.

КОЛКО:
   Стойността на лизинга е между 25 000 и 2.5 млн. евро, а срокът за финансиране - до 84 месеца, с възможност за гратисен период.

КОГА е срокът:
   31.12.2023 г.
АКСЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА ЗА СТАРТЪПИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
 
(безвъзмездна помощ)

Програмата се осъществява от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), който подкрепя иновативни решения и концепции в сферата на земеделието.

ЗА КОГО:
   Стартъпи, които имат готова проектна идея и са основани през последните пет години.

КАКВО:
   Програмата подкрепя проекти на стартъпи, които разработват иновативни продукти, услуги и процеси в сферата на земеделието, насърчават предприемачеството и предприемаческата екосистема в земеделието.

Ще бъдат избрани 20 стартъпи от Централна и Източна Европа и Китай, които да участват в акселераторската програма.

В края на програмата трите най-добри предложения ще спечелят парична награда.

КОЛКО:
- За първо място: 25 000 евро;
- За второ място: 15 000 евро;
   - За трето място: 10 000 евро.

КОГА:
   Проектни предложения могат да се подават до 10.03.2023 г.

ФИНАНСИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ ЗА ИНОВАТИВНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
(безвъзмездна помощ)

През месец февруари 2023 г. ще стартира приемът на предложения по „Eurostars“ – европейска програма за финансиране на международни проекти в сферата на иновациите и изследователската и развойната дейност.

ЗА КОГО:
   Проектите трябва да са разработени в сътрудничество между поне две организации, като водещата роля следва да е на 
иновативно малко и средно предприятие (до 250 души). Допустими партньори са големи компании, университети, изследователски центрове и др.

Консорциумът на проекта трябва да се състои от представители на поне две държави, сред които страните от ЕС, Канада, Обединеното Кралство, Швейцария, Турция, Израел, Южна Африка, Южна Корея и др.

КАКВО:
   Ще се финансират проекти, които допринасят за създаване на иновация – нов или подобрен продукт или процес, който се отличава значително от предишни такива и е достъпен за потенциални потребители.

Конкретните изисквания за отделните проекти, допустимите дейности, размера на финансирането и други допълнителни условия, се определят от съответния национален представител на “Eurostars”, който за България е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

КОГА:
   Кандидатстването ще бъде отворено на 10.02.2023 г. и ще продължи до 13.04.2023 г.
БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ФИНАНСИРА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 
(кредитен ресурс)


Българската банка за развитие (ББР) разработи нов финансов инструмент в отговор на заявените нужди на представители на земеделския сектор.

ЗА КОГО:
   Организации или групи производители на земеделски продукти, плодове и зеленчуци или млечни продукти.

КАКВО:
   ББР предлага оборотно и инвестиционно финансиране на земеделски производители под формата на кредит с преференциални условия. Средствата са предназначени за покриване на техните нужди от ликвидност и/или за инвестиции.

КОЛКО:
   Кредит за оборотни средства - в размер до 40% от приходите от продажби за последната финансова година.

Инвестиционeн кредит - в размер до 90% от предвидената инвестиция.

КОГА е срокът:
   31.12.2023г.
ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА ПРАКТИКУВАЩИ ЛИЦА
 
(безвъзмездна помощ)


Поканата цели да спомогне за ефективното и ясно прилагане на европейското законодателство по отношение на гражданското право, наказателното право и фундаменталните права на гражданите.

ЗА КОГО:
   Фирми, международни организации, нестопански организации (НПО) и публични органи. Фирмите могат да подадат проектно предложение само в партньорство с НПО или с публичен орган.

КАКВО:
   Финансират се дейности за подготовка на интерактивни и практически насочени обучителни курсове по европейско право в сътрудничество с професионалисти и експерти от сферата на правосъдието. По създадените в рамките на проекта обучителни курсове ще могат да се обучават: съдии, прокурори, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, преводачи към съдилищата и др.

КОЛКО:
   Помощта за един проект е минимум 100 000 евро. Няма посочена максимална сума.

КОГА е срокът:
   19.04.2023 г.
ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ OTB VENTURES
 
(безвъзмездна помощ)

 OTB Ventures е компания за рискови инвестиции в стартиращи високотехнологични фирми, които разработват уникални технологии.

ЗА КОГО:
Технологични компании в начален етап на растеж, с уникална идея с потенциал за раализация.

 
КАКВО:
   През ноември OTB Ventures стартира нов фонд за дялови инвестиции в „дълбоки технологии“ – OTB Fund II. Част от средствата са осигурени от новата програма InvestEU, и с тях ще се подпомагат трансформационни бизнеси от областите: изкуствен интелект, финтех, космически технологии, интернет на нещата, киберсигурност, климатични технологии.

ИЗВЪНРЕДНА ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗАРАДИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА
 
(безвъзмездна помощ)

Държавен фонд „Земеделие" отваря извънреден прием за временно подпомагане на земеделски стопани, които са особено засегнати от войната в Украйна.

ЗА КОГО:
Регистрирани земеделски стопани от България, осъществяващи дейност в сектори "Растениевъдство" и "Животновъдство", които изпълняват поне едно от изискванията:
- през Кампании 2021 и 2022 са кандидатствали по схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемите за зелени директни плащания;
- притежават площи с култивирани гъби;
   - са собственици на телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца.

КАКВО:
   Помощта цели да спомогне за преодоляване на пазарните дисбаланси, да осигури продоволствената сигурност и непрекъснатост на стопанската дейност на земеделските стопани.

КОЛКО:
   Максимална помощ за един земеделски стопанин - 29 337 лв. (15 000 евро). Конкретният размер на помощта ще зависи от големината на засетите площи и вида култури (за сектор Растениевъдство) или от вида и броя животни (за сектор Животновъдство).

КОГА е срокът:
   05.12.2022 г.
ФИНАНСИРАНЕ НА ШИРОКОМАЩАБНИ ПРОЕКТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК
 
(безвъзмездна помощ)


През ноември бяха обявени нови покани за кандидатстване по Иновационния фонд на ЕС. Фондът финансира проекти "с голям мащаб" (large-scale) за комерсиалното използване на иновативни технологии и промишлени решения, които могат да допринесат за декарбонизацията като значително намалят емисиите на парникови газове.

ЗА КОГО:
   Всеки кандидат от всяка точка на света, който притежава необходимите ресурси, квалификации и ноу-хау, нужни за изпълнението на проекта.

КАКВО:
Актуални са четири покани за набиране на проектни предложения:
   - Обща декарбонизация: подкрепят се иновативни и нисковъглеродни технологии и процеси в определени сектори;
   - Иновативно електрифициране и използване на водород в промишлеността: подкрепят се проекти, които въвеждат иновативно електрифициране в промишлеността и стимулират производството и използването на водород;
   - Производство на компоненти за екологични технологии: подпомага се изграждането на производствени съоръжения и мощности, които ще се използват за производството на специфични компоненти за различни технологии на базата на ВЕИ;
   - Средно големи пилотни проекти: по тази покана се подкрепят проекти, в които ще се валидират, тестват и оптимизират високотехнологични и иновативни решения за дълбока декарбонизация в определени сектори.

КОЛКО:
   Бюджетът по различните покани варира между 300 млн. евро и 1 млрд. евро. За всички покани са допустими единствено проекти с общи капиталови разходи над 7.5 млн. евро.

КОГА е срокът:
   16.03.2023 г.
ДВЕ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
 
(безвъзмездна помощ)


Две нови възможности за подпомагане на земеделските стопани за справяне с негативните последици от икономически и природни бедствия.

„Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Период на прием на заявления - от 14 до 18 ноември, в общинските служби „Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице (едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице.

„Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. Предназначена за земеделски стопани с пропаднали култури, в следствие на измръзване, буря, пороен дъжд с ураганен вятър, и т.н. Средствата се предоставят като процент от производствените разходи по видове култури.
   Предстои да се изготвят указания за предоставяне на помощта.

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОМОЩ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
 
(безвъзмездна помощ)


Предоставя се финансиране на млади земеделски стопани за улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

ЗА КОГО:
Могат да кандидатстват земеделски стопани (физически или юридически лица), които:
- са регистрирани за първи път като земеделски стопани в рамките на 24 месеца преди подаване на проектното предложение;
- имат стандартен производствен обем (СПО) на стопанството между 8 000 и 16 000 евро;
- са собственици, наематели или арендатори на цялата налична земя в стопанството и/или на животновъдните сгради и помещения, които се използват за животновъдна дейност;
    - са между 18 и 40 (навършени) години към датата на кандидатстване.

КАКВО:
   Предоставя се подкрепа на млади фермери на територията на цяла България за създаване и развитие на жизнеспособни земеделски стопанства. Подкрепата се предоставя на база подаване на подробен бизнес план, в който трябва да са разписани периодите на планирано засаждане/засяване на земеделските култури, както и минималният брой растения на единица площ - овощни видове, лозя, етеричномаслени и декоративни култури и др.

Бизнес планът трябва да показва, че икономическият размер на стопанството ще се увеличи спрямо първоначалния с най-малко 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичането на посочената в бизнес плана крайна дата.

КОЛКО:
   Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е левовата равностойност на 25 000 евро.

КОГА е срокът:
   06.01.2023 г.ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ ОТ ELEVEN VENTURES
   
(дялови инвестиции)

Стартиращи компании в ранен етап на развитие, могат да получат инвестиция в размер на 300 000 евро срещу дялово участие от 10% в капитала им. Финансирането е в рамките на програмата на Фонда за рискови инвестиции Eleven Ventures – Eleven Alpha.

Кандидатите следва да имат вече разработен прототип, първи клиенти или просто смела идея. Проектите на етап идея, трябва да имат „силен" екип (с опит в сектора, познаващ екосистемата, с контакти в бранша и с ноу-хау). С приоритет са компании от секторите финтех, здравеопазване, бъдеще на храните и бъдеще на работата. Очаква се Фондът да инвестира в около пет компании – по една от всеки приоритетен сектор и една от нов бранш.

В допълнение на финансирането, компаниите получават:
- разработка на индивидуален план за растеж;
- срещи с ментори от партньорската мрежа на Фонда;
- помощ в търсенето на други възможности за финансиране.

Eleven Alpha е тримесечна програма, при която процеса на кандидатстване е опростен и получаването на инвестицията отнема до 2 месеца. Програмата ще стартира в средата на януари 2023 г.

   Срокът за кандидатстване е до 19.11.2022 г. през сайта на 
програмата.
НОВИ ПОКАНИ ПО ПРОГРАМА "ЦИФРОВА ЕВРОПА"
 
(безвъзмездна помощ)

По актуалните покани се финансират мащабни проекти, които обхващат бенефициенти от няколко държави, в сферата на дигиталните иновации, създаването на пространства за данни (data spaces) и образователната сфера.

ЗА КОГО:
   По отделните покани могат да кандидатстват както публични, така и частни организации - доставчици на ИКТ услуги, иновативни МСП, граждански организации, висши учебни заведения, изследователски центрове, медийни организации и др.

КАКВО:
Предоставя се финансиране по покани, свързани с:
- предоставяне на услуги за периферни изчисления (edge computing), т.е. обработка на данните по-близо до източника им, вместо на "облака", в сферите здравеопазване, транспорт и логистика, общи пространства данни, публична администрация и умни градове и общности;
- създаване на пространства за данни в сферата на устойчивата градска мобилност;
- създаване на пространство за данни в производствената сфера, което да осигури споделянето на сигурни данни между фирмите;
- създаване на пространства за данни за медийни организации;
- създаване на пространства за данни за интелигентни общности в градска среда, които се отнасят до проблемите на климата и околната среда;
- разработване на платформа за предоставяне на услуги и продукти свързани с изкуствения интелект;
   - съставяне и прилагане на образователна програма за бакалаври и магистри, както и разработването на съответните модули, курсове и учебно съдържание в областите: изкуствен интелект, блокчейн, облачни изчисления, киберсигурност, работа с данни, разширена реалност, интернет на нещата (IoT), микроелектроника, фотоника, квантови технологии и/или роботика.

КОЛКО:
   Финансирането за един проект варира за отделните покани - между 4 и 28 млн. евро.

КОГА е срокът:
   24.01.2023 г.
ОБЯВЕНА Е СХЕМАТА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ФИРМИ
 
(безвъзмездна помощ)

Министерството на иновациите и растежа публикува дългоочакваната процедура за финансиране в малките и средни предприятия на услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност.

ЗА КОГО:
   По процедурата могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия, които са регистрирани преди 31.12.2019 г.

Кандидатите трябва да са реализирали не по-малко от следните нетни приходи от продажби за 2021 година:
- за микропредприятие: поне 41 000 лв.;
- за малко предприятие: поне 82 000 лв.;
   - за средно предприятие: поне 123 000 лв.

КАКВО:
   Ще се финансират ИКТ услуги и решения от следните три групи:

- Група I. Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения (онлайн магазин, уебсайт, маркетинг в социални медии и т.н.);

- Група II. Оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси (въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP) и/или система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Модули/системи за управление на веригата на доставки за суровини/материали и др. за производствения процес, въвеждане на модули за управление на складовото стопанство (WMS), производството, продажбите на дребно и др.;

- Група III. Осигуряване на киберсигурност в предприятията (Система за управление на сигурността на информацията, за защита на информацията в локална мрежа, за архивиране на информация, за управление на съхранението и споделянето на информация).

За услугите са публикувани референтни цени.

КОЛКО:
   Общият бюджет на процедурата е 30.6 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ за един проект е между 3 000 и 20 000 лв.

КОГА:
   Краен срок за кандидатстване: 
19.12.2022 г.

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРАТА НА КОГНИТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ
 
(безвъзмездна помощ)

МСП и предприятия с до 3000 служители могат да получат финансиране за експериментални проекти за интегриране на технологични решения, разработени за проект VOJEXT, свързани с роботизирани когнитивни решения, покриващи традиционни и нетрадиционни области на роботиката и ИКТ разработки.

ЗА КОГО:
 
МСП и предприятия със средна пазарна капитализация (Mid-Caps) от държави от Европейския съюз, вкл. България, които развиват дейност в сферата на автоматизацията, софтуерното инженерство, взаимодействието човек-компютър, роботизираните системи, изкуствения интелект и т.н.

КАКВО:
   Финансиране за практическо прилагане на експериментални технологични решения, разработени за проект VOJEXT, свързани с роботизирани когнитивни решения, покриващи традиционни и нетрадиционни области на роботиката и ИКТ разработки.

КОЛКО:
   До 80 000 евро за проект. Ще бъдат одобрени между 6 и 8 кандидати.

В допълнение те ще получат:
- Безплатен достъп до топ инфраструктура;
   - 7-месечна подкрепа за въвеждане и оценка на интеграцията.

КОГА:
   07.12.2023 г.
СУБСИДИИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
 
(безвъзмездна помощ)

Държавен фонд "Земеделие" приема заявления за компенсиране на земеделските стопани по отношение на разходите им за борба с вредителите по трайните насаждения.

ЗА КОГО:
   Земеделски стопани, отглеждащи млади и плододаващи трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

КАКВО:
   Компенсират се част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита, ускоряване процесите на гниене на листата и контрол на вредителите през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.

КОЛКО:
   Финансират се 100% от разходите като помощта е в размер от 120 лв./хектар с ДДС.

КОГА:
Крайният срок за кандидатстване е 28.10.2022 г.
   Срокът за отчитане на дейностите е до 21.11.2022 г., а средствата ще бъдат изплатени до 12.12.2022 г.
НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В АКСЕЛЕРАТОРСКАТА ПРОГРАМА НА VITOSHA VENTURE PARTNERS
 
(дялови инвестиции)

Vitosha ACCELERATE е целогодишна програма на Витоша Венчър Партнъс за ускоряване на развитието на компаниите. Продължителността на програмата е 3 месеца. Участниците ще имат достъп до ежеседмични лекции, уъркшопове и срещи с ментори.

ЗА КОГО:
   Стартиращи компании от всички сектори на икономиката, които притежават уникален продукт или услуга и имат план за навлизане в големи пазари.

КАКВО:
   Избраните участници се включват в акселераторска програма, с което да допълнят знанията и бизнес уменията си, а в допълнение могат да получат дялово финансиране до 50 000 евро.

КОГА:
   Кандидатстването е до 17.10.2022 г., а самата програма ще стартира в началото на следващата година.

ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
 
(безвъзмездна помощ)

EIT Food, най-голямата общност за иновации в хранително-вкусовата промишленост в света, подпомага развитието на проектни идеи, които да бъдат тествани на ниво Доказателство на концепция (Proof of Concept, PoC).

ЗА КОГО:
   Поканата е отворена за всички видове фирми и организации. Проекти на ниво PoC могат да се подават само от една организация, но ако се стигне до подаване на пълно проектно предложение - кандидатите трябва да изградят консорциум от най-малко две организации от поне две различни държави.

КАКВО:
   Финансират се проектни идеи, които да бъдат тествани на ниво Доказателство на концепция. Чрез него се проверява дали дадени иновативни концепции или подходи биха довели до планираните в проекта промени на обществено ниво, ако бъдат превърнати в реалност.

Проектните идеи трябва да са базирани върху концепцията за устойчива, безопасна и здравословна храна. Потенциалните проекти трябва да имат за цел да:
- осигурят нужните знания на хората, за по-информиран избор относно това с какво се хранят;
   - да увеличат прозрачността в хранителната система и ангажираността на потребителите.

КОЛКО:
   Безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 евро. Финансирането е до 90%.

КОГА:
   15.11.2022 г.БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА БИЗНЕСА GROW.GLOBAL
 
(нефинансова подкрепа)

Обучителна програма Grow.Global ще започне на 07.10.2022 г. Нейната цел е да помогне на малките и средни предприятия (МСП) да навлязат на чужди пазари.

ЗА КОГО:
   Програмата е насочена към МСП от всички икономически сектори.

КАКВО:
   Предлага се участие на представители на фирмите в обучения, които имат за цел да повишат интернационализацията на бизнеса чрез изграждане на капацитет, придобиване на знания и информираност на българските МСП, за успешно излизане на външни пазари.

Обучителните сесии ще са над 20 на брой и ще се провеждат два пъти седмично онлайн.

Темите на обученията са свързани с изясняване ролята и значението на експортната дейност, начини за навлизане на международните пазари, ползите от участието в международни изложения, повишаване на дигиталните умения, важността на човешкия капитал и др.

КОЛКО:
   Участието в програмата е безплатно.

КОГА:
   06.10.2022 г.
ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В МАЛКИТЕ ОБЩИНИ
 
(безвъзмездна помощ)

По всяка от поканите могат да кандидатстват само организации, които развиват дейност на територията на съответната община, сред които компании (основно МСП), земеделски стопани, нестопански организации (НПО), културни институти, както и самите общински администрации.

В момента има отворени мерки за:

    - 
Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти - в общините Любимец, Ивайловград, Белене, Никопол, Завет, Кубрат, Добричка, Елхово, Болярово, Елена, Златарица, Момчилград и Крумовград. Могат да кандидатстват земеделски стопани, признати групи производители на земеделски продукти и други компании.

    - 
Развиване на неземеделски дейности в селските райони - в общините Любимец, Ивайловград, Павликени, Полски Тръмбеш, Исперих, Тервел, Крушари, Добричка, Кирково, Златоград, Тунджа, Разлог, Аврен и Белослав. Могат да кандидатстват земеделски стопани, микропредприятия и физически лица.
    - 
Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти - в общините Баните, Лъки, Чепеларе, Луковит и Роман. Могат да кандидатстват МСП, общини, горски стопани и собственици (както и техни сдружения) и местни поделения на вероизповеданията (ако са собственици на горски територии).


 

Финансовият ресурс и крайните срокове за кандидатстване са различни както по отделните мерки, така и за всяка отделна община. Повече информация може да видите в горните линкове за всяка от изброените мерки.
ПОДПОМАГАНЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ В ГРАДОВЕТЕ
 
(безвъзмездна помощ)

По програма NZC Pilot Cities се търсят градове, които искат да участват в двегодишна програма за внедряване на иновативни подходи за декарбонизация.

ЗА КОГО:
- местни власти и градски администрации;
- изследователски институти и университети;
- малки и средни предприятия;
- нестопански организации;
   - граждански сдружения.

В подаването на проектното предложение трябва да участват поне две организации, като водещият партньор трябва да е местна власт или градска администрация, която да представлява съответния град.

КАКВО:
   Ще бъдат избрани градове, които да тестват и внедрят иновативни подходи, чрез които да постигнат бърз напредък в процеса на декарбонизация за период от две години по програмата. Градовете ще се стремят да осъществят пробив в преодоляването на бариерите за намаляване на замърсяващите емисии.

Ще се финансират дейности като: използване на иновативни технологии, продукти, процеси и услуги, дейности за намаляване на замърсяванията в секторите води, храни, енергетика, промишленост, транспорт и др. чрез дигитализация, промяна в поведението и навиците на хората, социални иновации, бизнес модели (кръгова икономика), придобиването на нови знания и изграждането на капацитет на местната управа и др.

КОЛКО:
Програмата има общ бюджет от 32 млн. евро, който ще бъде разпределен между 30 проекта на различна стойност:
- 12 гранта по 1.5 млн. евро;
- 10 гранта по 1 млн. евро;
   - 8 гранта по 0.5 млн. евро.

КОГА:
   04.11.2022 г.
АКСЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА В ПОМОЩ НА МСП ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СЕКТОР
 
(нефинансова подкрепа)

Малки и средни предприятия от т.нар. "advanced manufacturing" сектори (производства с усъвършенствани системи и технологии) ще могат да се възползват от услуги за увеличаване на степента си на дигитализация.

ЗА КОГО:
   Микро, малки и средни предприятия (МСП) от производствения сектор, които в своите дейности използват най-модерни технологии - 3Д принтиране, роботика, изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, моделиране и др.

КАКВО:
   Акселераторската програма е набор от услуги, чиято цел е да подпомогне компаниите да се трансформират чрез увеличаване на степента на тяхната дигитализация.

Проектът ще се реализира в две фази - Design (21.11.2022 - 15.02.2023 г.) и Revamp (април 2023 г. - септември 2023 г.). В първата фаза, на всяка фирма ще бъдат осигурени услугите на съветник, с който да изработят План за дигитална трансформация и стъпки за неговото прилагане.

Във втората фаза, на всяка фирма ще бъде дадена възможността да ползва, със средства, предоставени от програмата (под формата на ваучери), съответните услуги и инструменти, които са нужни за нейната дигитална трансформация в съответствие с изготвения в първа фаза план.

КОЛКО:
   Помощта по процедурата е под формата на ваучери, които да се използват за закупуването на услуги/инструменти от доставчици на технологии.

КОГА:
   14.12.2022 г.

Има и няколко междинни дати (02.11, 16.11 и 30.11) като след всяка от тях допустимите кандидати ще бъдат одобрявани на принципа "пръв пристигнал - пръв обслужен".
ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО
 
(безвъзмездна помощ)

Подпомагат се дейности по изграждане на капацитет на българските МСП за внедряване и развитие на зелени технологии и продукти и технологии на благосъстоянието*.

   *Welfare Technology: технологии и продукти за подобряване качеството на живот.

 
ЗА КОГО:
- малки и средни предприятия (МСП);
   - нестопански организации.

Партньори по програмата могат да са публични, частни, стопански, нестопански и неправителствени организации от България и Норвегия в т.ч. големи предприятия.

 
КАКВО:
   Подпомагат се т.нар. "меки" проекти (без оборудване и инфраструктура).

Може да се кандидатства за следните видове дейности:
- обучения и менторство, свързани с въвеждане и развитие на бизнес модели за екологични иновации, кръгова икономика, интернационализация и корпоративна социална отговорност;
- провеждане на събития за споделяне на опит и добри практики;
- извършване на проучвания и събиране на данни за екологично устойчиво бизнес развитие и развитие, базирано на технологиите на благосъстоянието;
   - партньорски дейности между български и норвежки фирми, стига те директно да допринасят за развиването на капацитета на българския бизнес.

КОЛКО:
Общият бюджет по програмата е 1 350 000 евро.
   Стойността на безвъзмездната помощ за един проект е между 5000 и 100 000 евро.

КОГА:
   17.11.2022 г.
ИЗВЪНРЕДНА ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 
(безвъзмездна помощ)

Станаха ясни условията за кандидатстване по извънредната мярка в помощ на земеделските производители във връзка с кризата в Украйна. Целта е те да бъдат подпомогнати да не прекъсват своята икономическа дейност.

 
ЗА КОГО:
Земеделски стопани от първичното селскостопанско производство - животновъди (отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства), производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници и др.), салати, марули, бамя, тиквички и тютюн.
   Земеделските стопани трябва да са регистрирани като такива в Регистъра на земеделските производители и да отговарят на изискванията за 
микро-, малко и средно предприятие (МСП)апроизводителите на тютюн, които търсят подпомагане по мярката, трябва да са вписани в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2022 г.

 
КАКВО:
   Помощта, която земеделските производители ще получат по извънредната мярка, ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства за справяне с повишените разходи за производство. Финансирането за всеки отделен производител ще зависи от броя на животните, които отглежда и/или хектарите земеделска земя, които стопанисва.

Ставките за отделните видове животни, плодове, зеленчуци и др. можете да видите в тук.

КОЛКО:
   Общият бюджет по мярката е 426 млн. лева, като за сектор Животновъдство са предвидени 204 млн. лева, а за сектор Растениевъдство - 222 млн. лева. Максималната сума за едно предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти ще бъде до 121 261 лева (или 62 000 евро).

КОГА:
   Заявления ще се приемат от 01.09.2022 г. до 23.09.2022 г.
EIT FOOD ФИНАНСИРА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2023 г.
 
(безвъзмездна помощ)

Общността EIT Food, която е част от Европейския институт по иновации и технологии, набира проектни предложения за 2023 г., които решават проблеми в хранителния сектор.

 
ЗА КОГО:
Кандидатстването е отворено за всички фирми и организации от ЕС. Те трябва да са създадени от поне три години и да са извършвали дейност през този период.

 
КАКВО:
   EIT Food набира проектни предложения, които ще доведат до пускането на иновативни технологични решения на пазара в отговор на специфични предизвикателства в хранително-вкусовата промишленост.

Сред най-належащите проблеми в хранителния сектор, за които се търсят решения, са диверсификацията и намирането на алтернативи на най-консумираните животински протеини, формирането на устойчиво земеделие (намаляване на използваните природни ресурси и намаляване на зависимостта от енергийно-интензивни дейности), усъвършенстването на преработващите технологии за създаването на по-здравословни продукти, оптимизиране на системите за производство и отглеждане на аквакултури, създаването на системи, които да проследяват храната от производството ѝ до нейната консумация, намаляването и повторното използване на хранителни отпадъци и др.

КОГА:
  По поканата има два крайни срока за подаване на проектното предложение - 14.10.2022 г. и 13.04.2023 г.
ФИНАНСИРАНЕ В ПОМОЩ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР
 
(безвъзмездна помощ)

Финансова помощ за предприятията в лозаро-винарския сектор за инвестиции в машини, съоръжения и/или сгради за производство, преработка и съхранение на вино.

 
ЗА КОГО:
- Еднолични търговци и юридически лица, вписани като винопроизводители в лозарския регистър на Изпълнителната агенция по лозата и виното;
- Организации, асоциации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

 
КАКВО:
Финансират се следните видове дейности:
- закупуване на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино;
- строително-монтажни работи – изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

КОЛКО:
   Максималната стойност за един проект е 800 000 евро.

КОГА:
   Приемът ще бъде открит на 12.09.2022 г. и ще продължи до 20.09.2022 г.

СУБСИДИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И БЕЗРАБОТНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА

На 17 август Агенцията по заетостта възобнови дейността си по субсидиране на работодатели и безработни лица с финансиране от Националния план за действие по заетостта за 2022 г., след като министърът на труда и социалната политика утвърди преразпределение на средствата между отделните програми и мерки.

   Някои от преференциите са насочени към работодатели, обявили в бюрата по труда свободни работни места.

Всяко бюро по труда разполага със средства по част от програмите и мерките, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване по тях са обявени на интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те регионални служби по заетостта в отделни под рубрики съответно за работодателите и за безработните лица.
ИЗВЪНРЕДНА ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИЗАТА В УКРАЙНА
 
(безвъзмездна помощ)

Мярката цели да подпомогне земеделските стопани да не прекъсват икономическата си дейност.

 
ЗА КОГО:
Земеделски стопани от първичното селскостопанско производство: животновъди, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници и др.), салати, марули, бамя, тиквички и тютюн.

 
КАКВО:
Помощта ще бъде под формата на преки безвъзмездни средстваза справяне с повишените разходи за производство. Финансирането за всеки отделен производител ще зависи от броя на животните, които отглежда и/или хектарите земеделска земя, които стопанисва.

 
КОЛКО:
   Максималната помощ за едно предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти ще бъде до 121 261 лева (или 62 000 евро).

КОГА:
   Предстои публикуване на условията и сроковете за подаване на заявления.
КРЕДИТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МСП ОТ БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
 
(кредитен ресурс)

Българска банка за развитие (ББР) предоставя инвестиционни кредити на микро, малки и средни предприятия, кандидатствали по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2014 – 2020, по която в момента тече процес на договаряне на одобрените проекти.

 
ЗА КОГО:
Микро, малки и средни предприятия от сектор Преработваща промишленост, които са кандидатствали с проекти по процедурата „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на ОПИК, независимо дали имат одобрен проект или не.

 
КАКВО:
   Програма „Енергийна ефективност за МСП“ на ББР предлага нов кредитен продукт за предприятията, които са кандидатствали по процедурата на ОПИК. Предоставят се кредити за покриване на необходимото 50% съфинансиране по проекта или за извършване на допълнителни дейности за подобряване на енергийната ефективност в предприятията-кандидати.

КОЛКО:
   Размер на кредита – до 500 000 лв. Срок за погасяване – до 5 г. с възможност за гратисен период до 10 месеца.

КОГА:
   Срок за сключване на договори за финансиране: до 30.06.2023 г.
ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОБИВ И СЪХРАНЕНИЕ НА МЛЯКО
 
(безвъзмездно финансиране)

Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си като намалят производствените си разходи или подобрят производството.

 
ЗА КОГО:
- Земеделски стопани;
- Организации и/или групи производители.

 
КАКВО:
   Помощта е за собственици/наематели на животновъдни ферми и е предназначена за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко, както и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко.

КОЛКО:
   До 25 000 лв. на проект.

КОГА:
   Схемата ще бъде отворена за кандидатстване на 24 август и ще приключи на 16 септември.
ФИНАНСИРАНЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ (EIC)
 
(комбинирана подкрепа – грант, дялови инвестиции и експертиза)

Припомняме, че наближават последните крайни срокове за подаване на проектни предложения по инициативите на Европейският съвет по иновациите (EIC). Той подкрепя различни видове фирми, изследователски организации, научни институти и университети в развиването на иновативни и авангардни технологии.

ЗА КОГО:
   По различните покани могат да кандидатстват малки и средни предприятия (МСП), малки компании със средна капитализация (до 500 служители), университети и научни институти.

КАКВО:
   Финансират се научноизследователски и развойни проекти по три инициативи на Европейския съвет по иновациите:

- EIC Pathfinder - фокусът е поставен върху разработването на научните основи, които ще доведат до създаването на иновативни технологии. Оказва се подкрепа в най-ранните стадии на дейностите за научно изследване и развитие на дадена технология.

- EIC Transition - финансира технологии, на които им предстои да преминат отвъд стадия "доказателство за работеща концепция". Оказва се подкрепа за допълнителното узряване на дадена иновативна технология и тестването ѝ в реална среда.

- EIC Accelerator - фокусира се върху иновации, изградени на база научни открития или технологични пробиви. Инициативата подкрепя технологии, които са в късен стадий на развитие (ниво на технологична готовност поне 5 или 6) и им предстои разрастване.

КОЛКО:
Общият бюджет по трите инициативи е:
- EIC Pathfinder: 350 млн. евро
- EIC Transition: 131 млн. евро
   - EIC Accelerator: 1.16 млрд. евро.

Финансирането по отделните отворени покани и предизвикателства към инициативите варира.

КОГА:
Срокът за кандидатстване е:
- EIC Pathfinder: настоящите отворени покани са със срок до 19.10.2022 г.;
- EIC Transition: кандидатстването е постоянно отворено, има междинни срокове за разглеждане на проектите, като най-скорошния е 28.09.2022 г.
   - EIC Accelerator: постоянно отворено кандидатстване с настоящ междинен срок за разглеждане на проектите - 05.10.2022 г.
ПРЕДЛАГА СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ПО ТЕМАТА ЗА РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
 
(нефинансова подкрепа)

Инициативата ще се провежда в България през 2022, 2023 и 2024 година и ще предлага обучение на земеделци, които имат намерение да трансформират стопанствата си по методологията на регенеративното земеделие.

ЗА КОГО:
   Земеделски стопани.

КАКВО:
   Финансира се провеждането на практически курс, ръководен от земеделци и агрономи, относно методологията на регенеративното земеделие. По време на обучителния курс ще бъдат избрани земеделци, на които ще се обърне индивидуално внимание, ще им бъде изготвен индивидуален 3-годишен план за трансформация на техните стопанства и през целия период ще бъдат консултирани от регенеративни агрономи и земеделци от България и чужбина.

КОЛКО:
   Участието в обучението от земеделци е безвъзмездно и е финансирано по инициативата EIT Food.

КОГА:
   19.08.2022 г.
ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП ОТ ОБЩИНА КРУМОВГРАД
 
(безвъзмездно финансиране и кредитен ресурс)

„Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ обявява Трети приемен период за 2022 г. за проекти за отпускане на целево финансиране.

Условията за участие са както и по предходните покани. Подпомагат се проекти за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, СМР и работен капитал, които са свързани със:
- Стартиране на нов бизнес;
- Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
   - Въвеждане на нови продукти/услуги.

ЗА КОГО:
   Новосъздадени или съществуващи фирми (МСП), физически лица – предприемачи, упражняващи свободни професии, земеделски стопани, занаятчии, които осъществяват дейността си на територията на община Крумовград.

КОЛКО:
   Финансирането е комбинирано – безвъзмездна помощ и кредит, в общ размер до 200 000 евро.

КОГА:
   Срокът за кандидатстване е до 31.08.2022 г.
ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
(безвъзмездна помощ)

Първата покана за проектни предложения към фирмите със средства от Плана за възстановяване и устойчивост е вече факт.

До 21 септември 2022 г., компании с персонал до 250 души ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ между 35 000 лв. и 700 000 лв. за придобиване на ново оборудване и софтуер с цел внедряване на нови технологии, разработване на нови продукти, въвеждане на машини с автоматизирано управление, роботи, системи за дигитален контрол на процесите и др.

   Във фокуса на програмата са производствените фирми, но ще могат да кандидатстват и компании с дейност в няколко други сектора, например големи архитектурни и инженерни бюра, IT компании, печатници и фирмите за отпадъци.
ИЗВЪНРЕДНА ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
 
(безвъзмездна помощ)

От 29 юли до 8 август 2022 г. земеделските стопани - физически лица, еднолични търговци и фирми от секторите "Свиневъдство", "Птицевъдство", лозаро-винарски сектор и оранжерийно производство на зеленчуци, ще могат да кандидатстват за подпомагане по извънредна финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна.

Бюджетът по отделните направления е:
- сектор „Свиневъдство“ - 25 млн. лв.;
- сектор „Птицевъдство“ - 25 млн. лв.;
- лозаро-винарски сектор - 6 млн. лв.;
- оранжерийно производство на зеленчуци - 6 259 820.44 лв.

Размерът на помощта зависи от различни критерии по отделните направления:
- в сектор "Свиневъдство" и сектор "Птицевъдство" - брой животни;
- в лозаро-винарския сектор - площи с винени лозя;
- в оранжерийното производство на зеленчуци - площи с оранжерийни култури.

   Кандидатства се чрез подаване на заявление в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
(безвъзмездно финансиране)

Финансиране за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производствените предприятия.

ЗА КОГО:
   Юридически лица от всички сектори, с изключение на рибарство и аквакултури, първично производство и преработка на селскостопански продукти, които са регистрирани в България.

Може да се кандидатства в партньорство с юридически лица, регистрирани в страните-донори (Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн), България или държава извън Европейското икономическо пространство, които имат обща граница с България, които притежават опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

КАКВО:
   Финансират се дейности за изпълнение на енергоспестяващи мерки, препоръчани в Доклад от обследване за енергийна ефективност, вкл. доставка на машини, съоръжения и оборудване, свързани с тях строително-монтажни работи, софтуер, както и други външни услуги, свързани с целите на проекта (обмяна на опит и най-добри практики, посещения в страни-донори и др.).

КОЛКО:
Размерът на финансирането за един проект е до 200 000 евро.
   Общият бюджет на схемата е 2 500 000 евро.

КОГА:
   Срокът за кандидатстване е до 21.10.2022 г.
ФИНАНСИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ЗА ИНОВАТИВНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
(безвъзмездна помощ)

Стартира приемът на предложения по „Eurostars“ – европейска програма за финансиране на международни проекти в сферата на иновациите и изследователската и развойната дейност.

ЗА КОГО:
   Проектите трябва да са разработени в сътрудничество между поне две организации, като водещата роля следва да е на иновативно малко и средно предприятие (до 250 души). Допустими партньори са големи компании, университети, изследователски центрове и др.

Консорциумът на проекта трябва да се състои от представители на поне две държави, сред които страните от ЕС, Канада, Обединеното Кралство, Швейцария, Турция, Израел, Южна Африка, Южна Корея и др.

КАКВО:
   Ще се финансират проекти, които допринасят за създаване на иновация – нов или подобрен продукт или процес, който се отличава значително от предишни такива и е достъпен за потенциални потребители.

Конкретните изисквания за отделните проекти, допустимите дейности, размера на финансирането и други допълнителни условия, се определят от съответния национален представител на “Eurostars”, който за България е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

КОГА:
   Краен срок за кандидатстване – 15.09.2022 г.

МАЛКА ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ЦЕЛЕВО СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА В ДЕСЕТ ОБЩИНИ
 
(безвъзмездна помощ)

Малката грантова схема подкрепя иновативни подходи за стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в общините Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград и Лясковец.

ЗА КОГО:
   Всички работодатели от България (публични, частни, стопански или нестопански), които се ангажират да развиват дейност и създават работни места в гореизброените десет общини.

КАКВО:
Финансира се:
- създаване на работни места;
- инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост;
- предоставяне на информация за свободни работни места и организиране на събития за работодатели и търсещи работа;
   - обучения за безработни и работодатели.

КОЛКО:
   Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е между 5 000 евро и 200 000 евро.

КОГА:
   Срокът за кандидатстване е до 20.09.2022 г.
ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕРАБОТВАЩАТА ИНДУСТРИЯ ACHEMA FRANKFURT 2022
 
(частична безвъзмездна помощ)

Български фирми ще имат възможността да посетят изложението Аchema Frankfurt 2022, което ще се проведе между 21 и 26 август във Франкфурт на Майн, Германия.

ЗА КОГО:
   Български малки и средни предприятия от сферата на химическата индустрия, биотехнологиите, фармацевтиката, опазването на околната среда и др.

КАКВО:
   Финансира се посещението на изложение Аchema Frankfurt - търговска изложба за преработващата индустрия, която събира експерти и потребители от цял свят и се провежда веднъж на всеки три години.

КОЛКО:
   Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия поема разходите на фирмите за транспорт, хотелско настаняване на един представител, наем на зала за организиране на двустранни срещи, кетърингови и преводачески услуги, както и входни такси за посещение на нетъуркинг събития.

КОГА:
   Срокът за заявяване на интерес е до 22.07.2022 г.
ФИНАНСИРАНЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ОТ НИФ 2022
 
(безвъзмездна помощ)

На 18.07.2022 г. ще бъде отворен нов прием на проекти за разработване на иновации, с финансиране от Националния иновационен фонд, при облекчени условия за кандидатстване.

ЗА КОГО:
   Предприятия, регистрирани в България или в държава-членка на Европейския съюз, в партньорство с други предприятия и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на ЕС.

КАКВО:
   Финансират се научноизследователски развойни проекти за разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги в конкретни тематични области. Не се финансира цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга, а само части (дейности или задачи) от научноизследователския проект, които попадат в обхвата от TRL 3 до TRL 7.

КОЛКО:
   Размер на финансирането - до 500 000 лв.

КОГА:
   Срокът за кандидатстване е до 18.08.2022 г.ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ
 
(безвъзмездна помощ)

Финансират се регионални инициативи или проекти в част от малките общини. Те са:
- с бизнес насоченост (модернизация на предприятия и земеделски стопанства, започване на нова дейност, развитие на продукти и др.);
- или с нестопанска насоченост (организиране на културни мероприятия, опазване на околната среда и биоразнообразието, културно-историческото наследство, развитие на общинска инфраструктура и услуги и др.).

   По всички покани  могат да кандидатстват само фирми и организации с регистрация в съответните общини.


   - 
Финансиране за преработка и маркетинг на селскостопански продукти - за фирми, земеделски стопани и признати групи производители на земеделски продукти от Любимец, Ивайловград, Марица, Кирково, Златоград, Радомир, Земен, Костенец и Попово;
   - 
Посещения на земеделски и горски стопанства от образователни институции и НПО - за висши училища, професионални гимназии, научни институти, НПО и браншови организации в областта на селското и горско стопанство от Исперих, Белене и Никопол;
   - 
Развитие на туризъм и туристическа инфраструктура - за НПО и за самите общини Берковица, Годеч, Момчилград, Крумовград, Белово, Септември и Велинград;
   - 
Финансиране на малка по мащаби инфраструктура - за НПО, читалища и за самите общини Берковица, Годеч, Момчилград, Крумовград, Белово, Септември, Велинград, Тунджа, Кирково, Златоград, Луковит, Роман, Любимец, Ивайловград, Девня и Аксаково;

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ ЗА СЕКТОР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ОТ БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
   
(кредити и гаранции)

Българската банка за развитие разработва нов кредитен продукт.

ЗА КОГО:
   Малки и средни предприятия, които работят в сектор телекомуникации и са лицензирани доставчици на интернет услуги.

КАКВО:
   Инвестиционни кредити, които са с гаранция, осигурена от Паневропейския гаранционен фонд. Ще се подпомагат дейности за модернизиране на мрежи и предстоящи проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

КОЛКО:
   Размер на кредита: между 100 000 и 1 000 000 лв.

КОГА:
   Предстои официално обявяване на продукта.
ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
 
(безвъзмездно финансиране)

Агенцията за хора с увреждания финансира работодатели за осигуряване на заетост за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

ЗА КОГО:
   Всички работодатели, които осигуряват заетост за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

КАКВО:
Мярката за подпомагане на работодателите за осигуряване на заетост на хора с увреждания се разделя на отделни компоненти:
    - Компонент 1 - Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст;
    - Компонент 2 - Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст;
    - Компонент 3 - Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване;
    - Компонент 4 - Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

КОЛКО:
   По отделните компоненти финансирането е от 1 000 лв. до 10 000 лв.

КОГА:
   Крайният срок за кандидатстване е 17.08.2022 г.ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
 
(безвъзмездно финансиране)

Както вече ви информирахме, в средата на месец юли (индикативна дата 15.07.2022 г.) ще бъде обявена първата процедура за безвъзмездна помощ за инвестиции в оборудване и технологии с финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост. В момента тя е в процес на обществено обсъждане. Можете да видите всички най-важни условия в резюме тук. Акцентите:

Към момента процедурата се насочва само към малки и средни предприятия (до 250 души), изменение спрямо предварително обявеното намерение да бъдат обхванати и предприятия до 499 души;

Въведена е секторна приоритизация на национално и регионално ниво;

Подкрепата е за закупване на машини, съоръжения и оборудване, както и за софтуер (специализиран, ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи), с акцент върху цифровизацията на производствените процеси;

Помощта е до 50% (въведени са и по-ниски ставки за някои географски области, в зависимост от избрания режим на подкрепа);

Критериите за оценка на предложенията са на база финансови показатели, регионална приоритизация според икономическия сектор, въведени стандарти, получени субсидии по предходната програма за иновации и конкурентоспособност;

Въведено е изискване след реализация на проекта получателите на помощта задължително да постигнат минимум 15% увеличение в оборота към 2024 г. (годината след приключването на проекта) спрямо оборота за 2021 г., в противен случай предоставените средства подлежат на връщане.

Тези условия все още са предварителни. Окончателните условия ще са ясни след официалното обявяване на процедурата. Срокът за кандидатстване ще бъде 2 месеца (след обявяване).ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РАЙОН
 
(безвъзмездно финансиране)

Финансиране на проекти за проучвания, тестове и трансфер, свързани с развитие на капацитета за научни изследвания и иновации, внедряване на модерни технологии, насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика и др.

ЗА КОГО:
   Консорциуми от поне 5 организации (общини, държавни агенции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, научни и образователни организации и др.) от различни държави от средиземноморския регион.

КАКВО:
   Финансиране за проекти за проучвания, тестове и трансфер, фокусирани върху изграждане на „По-умно и по-зелено Средиземноморие“, свързани с развитие на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на модерни технологии, насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно-ефективна икономика, адаптиране към климатичните промени, опазване на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони.

КОЛКО:
Стойност на проектите, в зависимост от тематичната област:
- за проучвания – до 600 000 евро,
- за тестове – до 3 000 000 евро,
   - за трансфер – до 1 000 000 евро.

КОГА:
   27.10.2022 г.МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО С ПОМОЩТА НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
 
(безвъзмездно финансиране)

KITT4SME осигурява ИТ инфраструктура и софтуерни модули, базирани на изкуствения интелект, които да помогнат в производствените процеси в малките и средни предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация (т.нар. mid-caps), работещи в производството.

ЗА КОГО:
МСП и дружества със средна пазарна капитализация от производствения сектор.
   Предложенията трябва да се подадат от консорциум от две или три юридически лица.

КАКВО:
По поканата се финансира прилагането на решения, базирани на изкуствения интелект, в производствените процеси на предприятията. Финансират се проекти в три отделни области:
   - Изкуствен интелект за контрол на качеството - помага нафирмите да доставят на пазара продукти с проверено качество преди конкурентите си като съдейства за навременното засичане на проблеми (дефекти) по продукта.
   - Изкуствен интелект за реконфигурация и продуктово персонализиране - персонализирането на продуктите усложнява производствените процеси. Подпомагат се решения за оптимизация на производството благодарение на анализ на огромни масиви от данни от изкуствения интелект.
   - Изкуствен интелект за взаимодействието между човек и машина - финансират се решения, базирани на изкуствения интелект, които да следят в реално време за физическото и психологическо състояние на работниците, да оценяват професионалните им компетенции и др.

КОЛКО:
   До 200 000 евро за проект.

КОГА:
   12.08.2022 г.
ПРОГРАМА ЗА УСКОРЯВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ
 
(безвъзмездно финансиране и нефинансова подкрепа)

ClimAccelerator Black Sea търси стартиращи компании с проекти за справяне с климатичните промени.

ЗА КОГО:
   Стартиращи български компании и екипи от всички сектори, с бизнес идеи и модели в сферата на кръговата икономика и климатичните промени.

КАКВО:
   Предлага се обучение, менторство и финансиране за развитие на устойчиви зелени бизнес решения, чисти технологии и еко-иновации по програмата ClimAccelerator Black Sea. Програмата се осъществява в три фази в съответствие с етапа на развитие на иновацията – идея, валидация, ускорен растеж.

КОЛКО:
   Между 5 000 и 20 000 евро.

КОГА:
Крайният срок за подаване на заявки за Фаза 1 и Фаза 2 е 17.08.2022 г.
   За Фаза 3 могат да се подават кандидатури до края на септември.КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 
(кредити и гаранции)

Производителите на плодове и зеленчуци - полско и оранжерийно производство, както и стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни, имат възможност да получат краткосрочни кредити от Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) срещу залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане от Кампания 2022.

ЗА КОГО:
   Земеделски производители – физически и юридически лица от секторите плодове и зеленчуци и едри и дребни преживни животни.

КАКВО:
   Краткосрочни кредити за покриване на разходите по отглеждане и производство на плодове и зеленчуци, реколта 2022 г., както и за отглеждане на едри или дребни преживни животни. Кредитите се отпускат срещу особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане от Кампания 2022 г. или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството от Кампания 2022 г.

КОЛКО:
   Размер на кредита на един земеделски стопанин – до 15 000 лв., в съответствие с броя и вида на животните или площта и вида на отглежданите култури (в хектари).

КОГА:
   29.07.2022 г.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МИНИ МАНДРИ И КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ
 
(безвъзмездна помощ)

Предоставят се средства на земеделските стопани по две отделни процедури - "Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко" (Процедура 1) и "Инвестиции за изграждане на кланични пунктове" (Процедура 2).

ЗА КОГО:
   Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски стопани за период от минимум 3 години преди датата на кандидатстване, през целия период да са се занимавали с произвоство на храни от животински произход и да отговарят на изискванията за малко и средно предприятие.

КАКВО:
По Процедура 1 се финансира изграждането на обект за преработка/обработка на сурово мляко и/или производство на млечни продукти.
   По Процедура 2 се финансира изграждането на стационарен или закупуването на мобилен кланичен пункт.

КОЛКО:
   Бюджетът и по двете процедури е по 1 000 000 лв. като максималният размер на помощта за един проект е 60 000 лв. (по Процедура 1) и 90 000 лв. (по Процедура 2).

КОГА:
   Краен срок за кандидатстване и по двете процедури: 20.07.2022 г.
ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТИЕ В ДВЕ ИЗЛОЖЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И МЕХАТРОНИКА - TECHNO-FRONTIER И INDUSTRY-FRONTIER
 
(частична безвъзмездна помощ)

Участниците в търговската мисия ще имат възможността да посетят две изложения, които се провеждат по едно и също време в Токио, Япония, в периода 18-23.07.2022 г. - Techno-Frontier и Industry-Frontier.

ЗА КОГО:
   Български малки и средни предприятия - производители на електроника, мехатротика, елекротехника, електричество, индустриални процеси и машини, технологии, материали и продукти за топлинно управление, промишлено оборудване, автомобилостроенето, логистиката, машини за ХВП, транспортни системи, роботика и др.

КАКВО:
   Финансира се посещението на едни от най-големите международни изложения в Япония за новите постижения в електрониката и мехатрониката - Techno-Frontier и Industry-Frontier.

КОЛКО:
   Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия поема разходите на фирмите за транспорт, наем на зала, оборудване, обзавеждане и консумативи, кетърингови и преводачески услуги, както и регистрационни и медийни такси.

КОГА:
   Краен срок за заявяване на интерес - 28.06.2022 г.ПОДКРЕПА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ EWEC DA NANG
 
(частична безвъзмездна помощ)

Български малки и средни предприятия могат да участват в търговска мисия за посещение на международен панаир за търговия и туризъм във Виетнам в периода 01-07.08.2022.

ЗА КОГО:
   Български малки и средни предприятия от секторите машиностроене, машини за ХВП, електроника и микроелектроника, мехатроника, автоматизация и роботика.

КАКВО:
   Финансира се посещението на EWEC DA NANG 2022 - международен панаир за търговия, туризъм и инвестиции на икономическия коридор Изток-Запад, който се провежда във Виетнам.

КОЛКО:
   Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия поема разходите на фирмите за транспорт, хотелско настаняване на един представител от фирма, наем на зала, оборудване, обзавеждане и консумативи, кетърингови и преводачески услуги, както и регистрационни и медийни такси.

КОГА:
   Заявяването на интерес е до 30.06.2022 г.ГАРАНЦИИ ЗА ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС
 
(кредити и гаранции)

Националният гаранционен фонд (НГФ) предоставя гаранции за лизингови сделки на микро, малки и средни предприятия в партньорство с лизингови дружества.

ЗА КОГО:
   Микро, малки и средни предприятия от всички сектори.

КАКВО:
Националният гаранционен фонд, в партньорство с лизингови дружества в България, стартира програма за гарантиране на лизингови сделки за закупуване на:
- машини, съоръжения и оборудване;
- транспортни средства;
   - недвижими имоти.

Програмата предвижда облекчени условия и изисквания към лизингополучателите.

КОЛКО:
   До 1 500 000 лв., при 50% гаранционно покритие.

КОГА:
   Декември 2023 г.СУБСИДИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА НАЕМАНЕ НА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ
 
(безвъзмездна помощ)

Новата мярка "Солидарност" ще подпомага работодателите при наемането на служители от Украйна.

ЗА КОГО:
   За всички български работодатели.

КАКВО:
   Работодателите ще бъдат подпомогнати за срок от 3 месеца със средства за възнаграждения на наетите украинци в размер на минималната работна заплата (710 лв.), средства за възнаграждения на ментори и за разходите по осигуровки за сметка на работодателите. Ако наетите лица останат на работа и след приключването на тримесечния период, на съответните работодатели ще бъдат осигурени стимули за покриване на последващите разходи за всички дължими вноски, които са за тяхна сметка.

КОЛКО:
   Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер на 46 594 860 лева.

КОГА:
   Заявки се приемат до изчерпване на финансовия ресурс.ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП ОТ ОБЩИНА КРУМОВГРАД
 
(безвъзмездно финансиране и кредитен ресурс)

Целево финансиране на проекти за създаването на устойчиви работни места в сферата на производството, земеделието и животновъдството от Фонда за подкрепа и насърчаване на малките и средни предприятия (МСП) в община Крумовград.

ЗА КОГО:
   Новосъздадени или съществуващи фирми (МСП), физически лица – предприемачи, упражняващи свободни професии, земеделски стопани, занаятчии, които осъществяват дейността си на територията на община Крумовград.

КАКВО:
Финансират се проекти за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, строително-монтажни работи и работен капитал, които имат за основна цел разкриване на устойчиви работни места. Средствата се предоставят за:
- Стартиране на нов бизнес;
- Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
   - Въвеждане на нови продукти/услуги.

КОЛКО:
   Финансирането е комбинирано – безвъзмездна помощ и кредит, в общ размер до 200 000 евро.

КОГА:
   Срокът за кандидатстване е от 01.06 до 01.07.2022 г.ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И РАЗВОЙНИ ПРОЕКТИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
 
(безвъзмездна помощ)

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ще обяви прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 13-та сесия на Националния иновационен фонд (НИФ).

Очаква се кандидатстването да стартира през месец юли и да е по значително по-облекчена процедура. Пълна информация за условията ще е налична след официалното обявяване, за което ще ви информираме своевременно.

Припомняме, че в рамките на НИФ се финансират научноизследователски и развойни проекти на български малки и средни предприятия и/или техни партньори научно изследователски институти с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги.
КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Съвета по предприемачество към Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Ърнст и Янг България и Инвестър Рилейшънс Сървисис инициират втора сесия за подбор на инвестиционни проекти за финансиране през 2022 г.

Целта е да се откроят проекти на български малки и средни компании, да се консултират фирмите кои са най-подходящите източници на привлечено финансиране за тях и да ги срещне с потенциални инвеститори. Всеки конкретен случай ще бъде разгледан индивидуално, а участниците ще получат насоки къде е най-добре да потърсят средства – банков заем или капитал от рисков инвеститор, финансиране чрез Beam сегмента на Българската фондова борса, безвъзмездна помощ от европейски програми или друг вид хибридно финансиране.

На 22 юни 2022 г. проектите, одобрени за подкрепа ще бъдат представени пред потенциални инвеститори и финансиращи институции.

Подборът ще протече в три етапа:
1. Кандидатите подават електронно попълнени формуляри с информация за компанията и проекта, който планират да изпълнят;
2. Експертна комисия ще разгледа и селектира част от проектните предложения, които ще бъдат консултирани за осигуряване на подходящо финансиране;
   3. Избраните проекти ще бъдат представени пред банкови институции и потенциални инвеститори.

Изисквания за участие
   Български компании - малки и средни предприятия с до 250 души персонал.

Форма на кандидатстване
   Електронно попълнена и подадена форма. Можете да я достъпите 
тук.Срокове
- Подаване на формуляри за участие: до 03.06.2022 г. до 12:00 ч.
- Разглеждане от експертна комисия: 10.06.2022 г.
- Информиране на селектираните кандидати: 13.06.2022 г.
- Подготовка на кандидатите за представяне пред потенциални инвеститори: 14.06.2022 г. – 21.06.2022 г.
   - Представяне на селектираните проекти: 22.06.2022 г.ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПРЕДОСТАВЯ ЗАЕМИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
 
(кредитен ресурс)

Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити на земеделски стопани.

ЗА КОГО:
- производители на плодове и зеленчуци, които са подали заявления по схеми за обвързано подпомагане за плодове или зеленчуци (полски или оранжерийни) за 2021 и 2022 г. Необходимо е също да са подали декларация и документи за отчитане на реализация на продукция за 2021 г.
   - животновъди, които са подали заявления по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 и 2022 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, за 2021 и 2022 г. Също така трябва да са подавали декларация и документи за отчитане на реализация на продукция, когато е приложимо.

КОЛКО:
   Общият ресурс по програмата е 30 млн. лв., като максималният размер на кредита за един стопанин е до 15 000 лв. при лихва от 2%. Заемите следва да бъдат погасени до 30 юни 2023 г.

КОГА:
   Предстои ДФЗ да изготви указания за кандидатстване съвместно с компетентните дирекции на Министерство на земеделието.