Намери партньор

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Общи условия за ползване уреждат условията за използване на съдържанието на уеб базираната платформа  mechichal-rogen.eu. Те са задължителни за всички потребители, ползватели на сайта.

Уеб базираната платформа е сайт на Сдружение „Мечи Чал – Рожен“. Представлява онлайн платформа за предоставяне на пълна информация,  насочена основно към юридическите лица със съществуващ или стартиращ бизнес от трансграничния регион България - Гърция и предизвикателствата, пред които са изправени в района с фокус върху следните приоритетни сектори: Агро-хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здраве, Технология на материалите, Текстилна индустрия.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да я използвате. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Сдружение „Мечи Чал – Рожен“, с който получавате правото да използвате услугите на Платформата при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите и сдружение „Мечи Чал – Рожен“. Чрез достъпа до Платформата Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте услугите на Платформата.

I. Общи положения

Никаква част от сайта, публикуваните в него материали не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, публикувана на други сайтове, платформи и канали за достъп към клиенти, не може да бъде адаптирана, променяна или използвана за създаване на производни материали, без предварителното разрешение на mechichal-rogen.eu.

Вие се съгласявате да използвате Платформата само със законни цели и по начин, който не нарушава правата на други лица или не ограничава или не пречи на други лица да го използват. Забраненото поведение включва причиняване на неудобства на което и да е лице чрез изпращане на неприлично или обидно съдържание или прекъсване на нормалния диалог в рамките на сайта.

Всички коментари и контакти, установени чрез платформата на сайта, следва да са съобразени с правилата на добрия тон.

Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години и че разбирате и сте способни да приемете настоящите Общи условия за ползване.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

Платформата е насочена основно към юридически лица - съществуващи и стартиращи компании, но може да се използва и от физически лица - служители и желаещи да се присъединят на пазара на труда, да се преквалифицират, или развият личните си умения, за които не е необходима регистрация. Всички потребители на Платформата могат да разглеждат съдържанието, без да се регистрират, но за да ползват пълната му функционалност е необходима регистрация.

Ползвайки Платформата, Вие приемате условията за ползване и гарантирате, че отговаряте на изискванията за ползване на сайта.

Данните, които се предоставят при регистрация на акаунт/профил, не представляват лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и се ползват единствено за целите на услугите, които Платформата предоставя.

С регистрирането си потребителят изрично потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява да ги спазва.

Регистриращите се потребители са длъжни да предоставят вярна и актуална информация за целите на регистрацията. В случай, че това не бъде направено, тези действия ще се третират като нарушение на Общите условия, което може да доведе до отказ на регистрация, блокиране и изтриване на акаунта.

Потребителите нямат право да се представят за другиго, да използват чуждо име, псевдоним, с цел да въведат в заблуда или с цел да увредят, или да злепоставят другиго, или да създадат грешна представа за себе си.

Платформата си запазва правото да отказва регистрация или да блокира съществуващи профили по свое усмотрение.

Регистрираните потребители на Платформата са отговорни за всички действия, които се извършват от името на техния профил.

Сдружение „Мечи Чал – Рожен“ не носи отговорност за вреди, включително преки или косвени, възникнали при използването и/или не използването на данни публикувани на сайта, от което и да е лице.

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ

mechichal-rogen.eu си запазва правото да премахне потребителски профил по всяко време и без предупреждение.

Всеки потребител, създал акаунт в Платформата има право по всяко време да редактира или изтрие профила си от системата. Платформата си запазва правото да пази информация за изтрити и редактирани акаунти.

С попълването на данните си при регистрацията потребителят се съгласява да предостави правото на сдружение „Мечи Чал – Рожен“ да администрира и обработва тези данни за целите на обработката на регистрацията на потребителя и предоставянето на услугите.

„Мечи Чал – Рожен“ осигурява на регистрираните потребители всички права за пълното използване на Платформата.

IV. БИСКВИТКИ

Платформата ползва cookies, за да разпознава (анонимно) потребителите и следи поведението им на сайта с цел подобряването му. 

Платформата може да записва IP адресите на потребителите за предотвратяването на измами и за събирането на статистическа информация (анонимно).

Използват се различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за поддържане сигурността на информацията.

Платформата се задължава да не предоставя информация за потребителите, които използват интернет страницата за други цели и/или нужди, извън тези, за които е създадена.

В Платформата не се допуска публикуване на лични контакти (телефон, електронна поща, адрес) на потребители.

V. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Съдържанието, публикувано на Платформата е собственост на Сдружение „Мечи Чал – Рожен“. Чрез използването на Платформата потребителите се съгласяват да не използват съдържанието за продажба, опит за продажба, разпространение или показване на информацията с търговска цел, както и да не се модифицира съдържанието ѝ. Не може да се продава, модифицира, разпространява или показва това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.

VI. УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Платформата прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск.

Използвайки сайта, потребителят се съгласява, осъзнава и приема този риск. Платформата не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие на употребата на сайта.

VII. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Потребителите декларират готовността си да ползват услугата само съобразно нейното предназначение и да не извършват неправомерни действия с нея. Потребителите на услугите нямат право да публикуват, качват, изтеглят, записват и разпространяват по какъвто и да е друг начин съдържанието от Платформата което:

  • Нарушава патенти, авторски и сродни права, търговска тайна, поверителна информация и друга такава, забранена от закона.
  • Невярна и подвеждаща информация, противоречаща на разпоредбите на закона, добрите нрави и обичаи в България и Гърция.

Потребителите на услугата нямат право:

  • Да се опитват да смущават дейността на представяната от Платформата информация.
  • Да се опитват да заобикалят ограничения в предлаганите услуги, наложени от Платформата .
  • Да използват софтуер за индексиране на съдържанието на страницата.
  • При констатирано нарушение на правилата на сайта, сдружението си запазва правото да блокира и изтрива потребителски регистрации на Платформата.

VIII. ПРОМЕНИ

Платформата си запазва правото да променя Общите условия за ползване, като всички промени се публикуват в раздел „За Платформата“ на сайта mechichal-rogen.eu. 

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Настоящите Общи условия са приети от управителния орган на Сдружение „Мечи Чал - Рожен” на 30.12.2021г.