Намери партньор

Какво съдържа платформата

Основна информация за проекта:(Цели, целеви групи, дейности, очаквани резултати, индикатори)

Седемте приоритетни сектора

Извършени проучвания и анализи, база данни на територията на България и Гърция:

Възможности и условия за финансиране и кредитиране на МСП от 7-те приоритетни сектора:
• База данни, съдържаща пълна и достоверна информация за:
  • - Всички банки, които оперират в трансграничния регион
  • - Контактна информация
  • - Банкови кредити (продукти)
  • - Лихвени проценти
• Сравнителен анализ на банковите продукти, предлагани от различните банки касаещи МСП
• Резюмета на европейските фондове и програми, по които МСП могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ
• Донорско финансиране
• Възможности за съвместни проекти с регионалните Дирекции на Бюро по труда
• Анализ на условията за финансиране, предлагани от ББВР, Фонд Мениджър на финансови инструменти, частно правни субекти, занимаващи се с донорство и др.

Достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау

• База данни с идентифицираните представители на МСП в пограничните райони по приоритетни сектори
• Успешни предприемачи и практики от 7-те приоритетни сектора
• Уеб базирана АНКЕТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БИЗНЕС НОУ-ХАУ И ДОБРИ ПРИМЕРИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МСП В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
• Презентации на успешни предприемачи
• Интервюта с успешни предприемачи

Осигуряване на достъп на предприемачите до информация, контактни връзки до различни институции в трансграничната зона

• База данни с информация за всички институции, държавни структури, местни и регионални власти услугите, които предлагат, имащи отношение към МСП
• Анализ на нормативната база засягаща МСП и общините

Предоставяне на информация относно законодателната рамка относно стартиращия и вече работещ бизнес в приоритетните сектори

• База данни, съдържаща цялата обща и специална нормативна уредба, която регулира стартирането и функционирането на бизнеса по приоритетните сектори
• Обобщен анализ на действащата обща и специална нормативна уредба с България

Предоставяне на информация за увеличаване на достъпа до спомагателни услуги

• Проучване и анализ за създаването на конкурентни продукти в приоритетните сектори в пограничните райони
• Примери и добри практики

Предоставяне на ноу-хау за спестяване на разходи

• Проучване и анализ на начините за спестяване на енергия с цел създаване на устойчив бизнес модел и развитие на всеки предприемач
• Презентация, съдържаща информация за спестяване на разходи
• Интервю за приложени добри практики и видео материал

Подобряване на развитието на човешките ресурси и работата в екип

• Видео и аудио материали с мотивиращо съдържание за развитие на екипите и отношенията работник – работодател
• Текстове и снимки

Предоставяне на поддръжка за стартиращи фирми

• Уеб базирана АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ТРУДНОСТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МСП В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
• База данни с кратки анализи и разработки за компютърно и техническо ограмотяване за начинаещи и напреднали
• Начини за създаване на страница в социална мрежа, популяризиране на фирмата и др.
• Бланки на основни документи, с които се оперира
• Кратки анализи за разработване на анализи, стратегии, финансиране и др.
• Информация за цялостния процес по регистрация на фирма
• Помощни инструменти за разработване на кратки проектни предложения, свързани със структурните фондове на Европейския съюз и други финансови донори